Sylwia Piekarska

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W naszej szkole odbyły się one 19-20-21 marca 2018 roku. Każdy dzień rozpoczynaliśmy Mszą Świętą w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Podczas kazań ojciec Mariusz starał się w jak najciekawszy i najbardziej trafny sposób przekazać uczniom prawdę o miłosierdziu, sprawiedliwości i pokoju. Pokazywał, jak pokonywać zło w sobie, robić dobre uczynki i wspinać się „po drabinie” do nieba.

Pierwszego dnia gościliśmy uczniów Szkoły Podstawowej nr 4, którym przedstawiliśmy przygotowany przez nas spektakl o Świętym Stanisławie Kostka. Natomiast pozostali uczniowie wykonywali różne prace plastyczne. Tworzyli palmy wielkanocne, baranki, kurczaczki i pisanki według wzorów i własnych pomysłów.

Ostatniego dnia udaliśmy się do Szkoły Podstawowej nr 4 na występ uczniów  „Róża Małego Księcia” i braliśmy udział w podsumowaniu działań rekolekcyjnych.

Rekolekcje były dla nas czasem modlitwy, nawrócenia i wyciszenia. Nauczyliśmy się jeszcze bardziej kochać Boga i innych ludzi.

p.Agnieszka Sobota

Zajęcia z integracji sensorycznej z panem Zbyszkiem Zadrożnym

W ramach projektu „ Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie” prowadzone są indywidualne zajęcia terapeutyczne z zakresu integracji sensorycznej. Uczestniczy w nich ośmioro uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej.  Zajęcia z integracji sensorycznej prowadzone z dziećmi w młodszym wieku szkolnym są najbardziej efektywne . Poprzedzone są indywidualną diagnozą. Ćwiczenia są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Na zajęciach wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt zakupiony ze środków projektu. Dzięki niemu zwiększył się repertuar stosowanych ćwiczeń. Uczniowie poddawani są stymulacji dotykowej, proprioceptywnej, zapachowej. Wpływa to na ich aktywność na zajęciach i poprawia funkcjonowanie zaburzonych sfer.

                                                                                                                                                                                                        Prowadzący zajęcia – Zbigniew Zadrożny

TERAPIA RUCHOWA z panem Jackiem Markowskim

Ćwiczenia są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, przeprowadzane są w formie ścisłej oraz w formie zabawy.

Celem ćwiczeń jest rozwijanie ogólnej wydolności, wytrzymałości organizmu, wzmocnienie gorsetu mięśniowego, usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej, usprawnienie wentylacji płuc (ćwiczenia oddechowe). Prowadzone są gry i zabawy zręcznościowe mające na celu m.in.  uczenie współdziałania w grupie. U dzieci z ograniczonym zakresem ruchomości w stawach przeprowadzane są ćwiczenia redresywne, czynno-bierne. Poprzedzone są one masażem rozluźniającym napiętych grup mięśniowych. Przeprowadzane są ćwiczenia specjalistyczne korygujące wady postawy.

Dzieci diagnozowane są za pomocą narzędzi diagnostycznych takich jak: test LOVETTA (badanie siły mięśniowej), badany jest zakres ruchomości w stawach, w kręgosłupie, taśma miernicza, goniometr . Diagnozowane są wady postawy .

NASZE ZŁOTKA

VII Augustowski Dzień Treningu Aktywności Motorycznej w bieżącym roku szkolnym odbył się 26 marca 2018r. W imprezie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr7 im. Jana Pawła II w Augustowie, nauczania indywidualnego i uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Spotkanie miało na celu umożliwienie uczniom, którzy dotychczas z różnych przyczyn nie mogli startować w zawodach sportowych, czynnego udziału w realizacji zadań motorycznych, popularyzację programu treningu aktywności motorycznej jako programu rehabilitacyjnego, integrację uczniów całej szkoły oraz promowanie ich indywidualnych możliwości i umiejętności. Zawodnicy startowali w maksymalnie trzech konkurencjach na wybranym poziomie: poziom I – zadania wykonywane są z pomocą trenera, poziom II – zadania wykonywane tylko z pomocą słowną, poziom III –  uczestnik wykonuje zadania samodzielnie. Wspaniała atmosfera i doping wpływały na bardzo duże zaangażowanie naszych sportowców oraz sprawiły im wiele radości i satysfakcji z własnych osiągnięć. Za swoje sukcesy wszyscy  otrzymali złote medale i wspaniałe nagrody. Wielką atrakcją na zakończenie imprezy była wspólna zabawa z animatorkami kultury z Suwałk. Każde dziecko otrzymało balonik o wybranym przez siebie kształcie. Moc radości, uśmiechu i niezwykłych przeżyć dostarczyła zabawa z bańkami mydlanymi. Płonące bańki, zamykanie dzieci w ogromnych bańkach i taniec w tysiącach baniek: tego nie da się zapomnieć! Prowadzących imprezę  wspomagały ogromne pluszaki: piesek i zajączek, w które byli przebrani Kasia i Kacper uczniowie starszych klas. Tak wspaniała impreza mogła się odbyć dzięki wsparciu i uprzejmości: Starostwa Powiatowego w Augustowie, Pani  Żanety Malesińskiej z Przedszkola Językowego „Fantazja”, stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” oraz indywidualnym sponsorom.

Zajęcia indywidualne – arteterapia z panią Bożenną Łukaszewicz

         Zajęcia  mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Prowadzone są w celu usprawniania sensorycznego oraz integracji czynności zmysłowo-nerwowych,  w tym rozwijania percepcji wzrokowej i spostrzegania, rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijania sprawności manualnej i pobudzania rozwoju motoryki, ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijania twórczego myślenia i wyobraźni, rozwijania zainteresowań, talentów plastycznych, wspomagania samodzielności osobistej i społecznej,  ekspresyjnego przedstawiania uczuć i obrazu świata.

            W czasie zajęć tworzone są warunki niezbędne do zapewnienia uczniowi poczucia bezpieczeństwa, wzmocnienia poczucia własnej wartości i akceptacji oraz komfortu psychicznego, nawiązania pozytywnego kontaktu emocjonalnego z nauczycielem,   wdrażania do samodzielnego wykonywania czynności, uczenia się umiejętności kontroli własnych zachowań i kształtowanie niezależności uczuciowej, rozwijania wrażliwości i kreatywności artystycznej zgodnie z potrzebami i możliwościami ucznia.
Zajęcia obejmują ośmiu uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum i odbywają się indywidualnie dla każdego ucznia przez 1 godzinę.

Formy i metody pracy są  dostosowane  do specyfiki indywidualnych potrzeb ucznia. Przy ustalaniu kierunków pracy jest uwzględnione indywidualne tempo rozwoju, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania, uzdolnienia i mocne strony ucznia. Wszystkie, nawet niewielkie, postępy ucznia są wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z panią Beatą Augustynowicz

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Kompleksowy rozwój Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie” prowadzone są indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Wiodącym celem działań edukacyjno – terapeutycznych prowadzonych wobec dziecka jest wszechstronne stymulowanie i wzmacnianie obszarów sfer poznawczych, społecznych, komunikacyjnych, motorycznych (grafomotoryki). Podczas zindywidualizowanych zajęć można koncentrować się na pracy wspierającej mocne i słabe obszary funkcjonalne dziecka, rozwijać jego zainteresowania oraz korygować deficyty.
Podczas zajęć wykorzystywane są metody i techniki pracy dostosowane indywidualnie do dziecka, obejmują one naukę naśladowania, praktycznych doświadczeń, terapię ręki, stymulację sensoryczną, pedagogikę zabawy.
Umiejętności poznawcze rozwijają obszary związane z koncentracją uwagi, koordynacją wzrokowo – ruchową, umiejętnością klasyfikowania i segregowania, układania sekwencji naprzemiennych, tworzenia zbiorów oraz nabywania umiejętności pisania, czytania, liczenia. Rozumienie związków przyczynowo – skutkowych, relacji wielkościowych, przestrzennych, ćwiczenia w zakresie schematu ciała wpływają na świadome postrzeganie otaczającej rzeczywistości przez dziecko.
Istotne znaczenie ma komfort emocjonalny podczas indywidualnej pracy z dzieckiem, który wzmacnia poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa, aktywność planowaną i spontaniczną oraz świadomość realizacji.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Podręcznik do przyrody!

Tworzymy ilustracje z Panią Bożenną Łukaszewicz

 

  Celem programu jest stymulacja wszechstronnego rozwoju ucznia, stwarzanie  możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych, rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji, rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia.  Uczniowie wdrażani są do samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań na miarę swoich indywidualnych możliwości. Wzmacniają poczucie własnej wartości i  wiary w swoje siły.

         Metody i formy pracy stosowane przy realizacji programu są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia w celu zaspokojenia jego potrzeb psychofizycznych , rozwijają indywidualne zdolności, zainteresowania, umożliwiają osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości.

         Zajęcia odbywają się raz w miesiącu przez 2 godziny.  Tematyka jest zawiązana z porami roku. Obserwują, interpretują i przedstawiają w swoich pracach piękno otaczającego świata, układają kompozycje przestrzenne z materiałów przyrodniczych, projektują i wykonują elementy dekoracyjne przestrzenne i płaskie, kreują wartości estetyczne poprzez poznanie przydatności różnorodnych materiałów ekologicznych. 

 

Od października nasze drużyny zadaniowe zbierają materiał potrzebny do stworzenia Podręcznika do Przyrody. Robimy zdjęcia, grafiki, gotujemy, wymyślamy teksty. Zobaczcie jak wygląda nasza praca 🙂

 

Wystawa Tolerancja

Jeszcze do Soboty możecie oglądnąć wystawę TOLERANCJA w Miejskim Domu Kultury w Augustowie. Zdjęcia powstały w czasie warsztatów zorganizowanych w ramach wydarzenia „Światowy Dzień Zespołu Downa”.