STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE

pobierz plik w formacie docx.

kliknij ↓

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora szkoły nr 4/2024 z dnia 14.02.2024r.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE

PODSTAWA PRAWNA:
v  Ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.) –                       art.4 pkt 1, art.12 pkt 6, art.21 pkt 1.,art. 22c, art. 22b

v  Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606) – art. 7 pkt 6

v  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1138 )

v  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.  Dz.U. z 2023 r., poz.1610)

 

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKU KONTROLI PRACOWNIKÓW PRZED DOPUSZCZENIEM DO PRACY Z MAŁOLETNIMI W ZAKRESIE SPEŁNIANIA PRZEZ NICH WARUNKÓW NIEKARALNOŚCI ZA PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI.
1.      Dyrektor  – przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi, ma obowiązek w zakresie uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zgromadzone w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zwany dalej „Rejestrem”.

2.      Sprawdzenie dotyczy również osób sprawujących opiekę nad małoletnimi podczas wycieczki, dyskoteki, zajęć pozalekcyjnych                                       i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę oraz wyjazdy na zieloną szkołę, konkursy zawody etc.

3.      Osoba, o której mowa w pkt. 1 i 2 przedkłada Dyrektorowi informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600) lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

4.      Osoba, o której mowa w pkt. 1 i 2 posiadająca obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska, ponadto przedkłada dyrektorowi informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi lub stosowne oświadczenia zgodnie z wymogami art. 21  Ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.) zwany dalej ustawą.

5.      Informacja z rejestru, dyrektor utrwala w formie wydruku i załącza do akt osobowych personelu/pracownika albo dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

6.      Informacje oraz oświadczenia, dotyczy obcokrajowców – osób mieszkających za granicą, dyrektor załącza do akt osobowych pracownika albo dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do takiej działalności.

7.      Wprowadza się zasady postepowania w przypadku dopuszczania do pracy innych osób niż personel szkoły, w szczególności osoba, która ma pełnić funkcję/zadania opiekuna/prowadzącego zajęcia i inne wynikające z art.21 ust.1, na piśmie wyraża zgodę :

1)      na jej pełnienie/wykonywanie;

2)      na przetwarzania danych osobowych (jakim jest imię i nazwisko i numer pesel) w celu sprawdzenia czy nie jest ujęty                                          w „Rejestrze”;

3)      przedkłada dyrektorowi  informację z Krajowego Rejestru Karnego zgodnie z art.21 ust.3 ustawy;

4)      w przypadku osoby będącej obcokrajowcem składa oświadczenie (art. 21 ust.4 -8) ustawy.

8.      Dyrektor  (szczegółowe zapisy Rozdział 3 Ustawy)  w szczególności:

1)      sprawdza zawartość Rejestru/analizuje informacje z Krajowego Rejestru Karnego;

2)      ustala  z IOD zasady postepowania ze zgodami opiekunów oraz zapewnieniem poufności danych tam zawartych;

3)      utrwala w formie wydruku informację z Rejestru oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego i załącza do zgody opiekuna;

4)       wyraża lub odmawia zgody;

5)      zapewnia zasady archiwizowania dokumentów.

ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE RELACJE MIĘDZY MAŁOLETNIM, A PERSONELEM, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZACHOWANIA NIEDOZWOLONE WOBEC MAŁOLETNICH Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.
1.W celu zapewnienia bezpiecznych relacji między małoletnim a personelem- personel jest zobowiązany do stosowania w szczególności następujących zasad wobec uczniów:

a)      uznanie, zaufanie, szacunek, „autentyczność”, szczerość, wrażliwość i  lojalności, otwartość, wyrozumiałość, umiejętność słuchania, współpracy, empatii,

b)      jasnej komunikacji – prostego przekazu,

c)      zachowania podmiotowość małoletniego,

d)      przyznanie się małoletniemu do błędu,

e)      rozpoznania potrzeb, możliwości i zasobów małoletniego,

f)       ochrony wizerunku małoletniego (RODO).

2.Zachowania niedozwolone wobec małoletnich z uwzględnieniem sytuacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności:

a)        zawstydzanie, upokarzanie, lekceważenie, obrażanie,

b)        ujawnienie informacji mogących naruszać dobro małoletniego w tym danych szczególnych (wrażliwych) zgodnie z RODO,

c)        naruszanie nietykalności fizycznej małoletniego (zwłaszcza niewłaściwy dotyk, popychanie, szturchanie),

d)        spanie z małoletnim w jednym łóżku  (np. podczas biwaku, „zielonej szkoły/placówki”, wycieczki)

e)        kontakt fizyczny przekraczający potrzeby wykonywania niezbędnych czynności higieniczno – pielęgnacyjnych,

f)         kontakty prywatne z małoletnim w mediach społecznościowych.

1.                  Każda osoba, która stwierdzi naruszenia ww. zasad jest zobowiązana o powyższym fakcie powiadomić dyrektora szkoły.

2.                  Osoba zgłaszająca naruszenie, o którym mowa w pkt. 3 ma prawo skorzystać z uprawnień przysługujących dla sygnalisty,

3.                  Dyrektor po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego podejmuje stosowne działania organizacyjno – prawne, w zależności od wyników swoich ustaleń.

4.                  Dyrektor jest zobowiązany do dokumentowania swoich działań w ww. zakresie.

ZASADY I PROCEDURA PODEJMOWANIA INTERWENCJI W SYTUACJI PODEJRZENIA KRZYWDZENIA LUB POSIADANIA INFORMACJI O KRZYWDZENIU MAŁOLETNIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI;
1.                  W sytuacji wypadku młodocianego w szkole należy postępować zgodnie z przyjętymi normami prawnymi obowiązującymi w szkole.

2.                  W przypadku wysłania do szkoły małoletniego, które uległo wypadkowi w domu i ma widoczne obrażenia należy pisemnie powiadomić szkołę w chwili przyjścia małoletniego do szkoły wypełniając oświadczenie (zał. nr 1) i przekazując je w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio wychowawcy. 

3.                  Zasady postepowania w przypadku informacji o podejrzeniu krzywdzenia małoletniego, któremu niezbędne jest udzielenie pomocy przedmedycznej lub medycznej, a w szczególności należy:

a)                  zapewnić małoletniemu poczucie bezpieczeństwa,

b)                  udzielić małoletniemu  pomocy przedmedycznej lub wezwać pogotowie ratunkowe,

c)                  niezwłocznie zawiadomić dyrektora i rodziców (jeżeli nie są podejrzani o krzywdzenie małoletniego) oraz koordynatora działań przemocowych w szkole,

d)                  sporządzić notatkę służbową/zabezpieczyć dowody i przekazać je dyrektorowi.

4.                  Zasady postepowania w przypadku informacji o podejrzenia krzywdzenia małoletniego, a w szczególności:

a)                  zapewnić małoletniemu poczucia bezpieczeństwa,

b)                  przeprowadzić z małoletnim rozmowę z której zostanie sporządzona notatka służbowa (w miarę możliwości w obecności np. psychologa, pedagoga lub innym pracownikiem szkoły),

c)                  podjąć działania zapewniające odseparowanie małoletniego od osoby podejrzewanej o krzywdzenie do czasu wyjaśnienia sprawy lub przekazania informacji właściwym służbom/instytucjom,

d)                  przekazać informację o zaistniałej sytuacji/stwierdzonym fakcie dyrektorowi i wychowawcy oraz koordynatorowi działań przemocowych,

e)                  jeśli nie jest to przemoc w rodzinie wychowawca we współpracy z koordynatorem  powiadamia  rodziców i przeprowadza z nimi rozmowę, wskazuje instytucje pomocowe i ustala dalsze działania oraz sporządza notatkę służbową, która przekazuje koordynatorowi,

f)                   jeżeli istnieje taka potrzeba, koordynator po uzgodnieniu z dyrektorem  powiadomią odpowiednie służb (MOPS, Policja, Sąd Rodzinny itp.) , wdraża procedurę „Niebieskiej Karty” oraz po uzgodnieniu z dyrektorem – powiadamia rodziców małoletniego,

g)                  wychowawca systematycznie monitoruje sprawy małoletniego, wymienia informacje w ww. zakresie z koordynatorem.

5.                  W przypadku robienia przez małoletniego sobie krzywdy (np. odmawia jedzenia, samookalecza się):

a)                  przeprowadzić z małoletnim rozmowę, sporządzić notatkę służbową,

b)                  przekazać informację o zaistniałej sytuacji dyrektorowi i wychowawcy oraz koordynatorowi,

c)                  wychowawca powiadamia  rodziców i przeprowadza z nimi rozmowę, wskazuje instytucje pomocowe, ustala dalsze działania                         (w tym objecie małoletniego opieka psychologa, pedagoga)  oraz sporządza notatkę służbową, która przekazuje koordynatorowi,

d)                  wychowawca systematycznie monitoruje sprawy małoletniego wymienia informacje w ww. zakresie w miarę potrzeb                                               z koordynatorem.

6.                  Wszystkie podejmowane działania są dokumentowane.

7.                  Wskazówki i wytyczne dla pracowników szkoły:

Przemoc w rodzinie:

  • działania sprawcy są świadome i zamierzone;
  • sprawca wykorzystuje swoją przewagę fizyczną, psychiczną, ekonomiczną lub społeczną, aby zdominować ofiarę;
  • sprawca podejmując działania lub zaniechując ich narusza prawa i dobra osobiste ofiary;
  • powoduje szkody fizyczne i psychiczne oraz wywołuje cierpienie u osoby, która doznaje przemocy
  • sprawca przemocy przejmuje kontrolę i władzę, podporządkowuje sobie najbliższych.

 

Formy przemocy w rodzinie

•      Przemoc fizyczna sprawca narusza nietykalność cielesną (fizyczną) drugiej osoby – zachowania nie są pojedyncze i trwają jakiś czas. Jej skutki są widoczne gołym okiem: urazy, zadrapania, siniaki, złamania. Ofiara często wymaga pomocy medycznej.

Przykłady: popycha, bije ją, gryzie, kopie, szarpie, policzkuje, dusi, łamie kości, popycha, krępuje, rani, ciągnie za włosy, szturcha, zaniechania zachowań pozytywnych itp.

•      Przemoc psychiczna (emocjonalna) – sprawca  wywieraniu presji na osobę w celu sprawowaniu nad nią kontroli i podporządkowania jej swojej woli, sprawca narusza godność osobistą ofiary.

Przykłady: ignorowanie potrzeb najbliższych, krytyka wyglądu i przekonań, upokarzania, poniżanie,  zastraszanie, szantażowanie, nękanie, śledzenie, stawianie zakazów, wyzwiska, groźby, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna poprzez kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, uniemożliwianie schronienia, wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów i planów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, degradacja werbalna czyli wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie.

•      Przemoc seksualna sprawca narusza sferę seksualną ofiary, przedmiotowe traktowanie drugiej osoby w celu zaspokojenia własnych potrzeb seksualnych, zmuszanie do nieakceptowanych zachowań seksualnych.

Przykłady: gwałt, molestowanie seksualne, wymuszanie pożycia, obmacywanie, dotykanie intymnych części ciała, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, przymuszanie do oglądania treści charakterze seksualnym bądź pornograficznym, siłą, szantażem lub groźbami zmuszanie do współżycia, nakłanianie do innych praktyk seksualnych wbrew woli ofiary, komentowanie wyglądu drugiej osoby, wyśmiewanie ją, ocenianie sprawności seksualnej, robienie propozycje lub sugestii seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, uwagi i żarty o charakterze seksualnym.

•      Przemoc ekonomiczna sprawca narusza własność ofiary lub ją zaniedbuje, skutkiem jest całkowita zależność finansowa od osoby, która stosuje ten rodzaj przemocy.

Przykłady: okradanie, celowe niszczenie czyjejś własności, zabieranie pieniędzy, dokumentów, zaciąganie pożyczek na czyjeś lub wspólne konto bez wiedzy lub pozwolenia drugiej osoby, zmuszanie do spłacania długów, wyprzedawanie wspólnego majątku bez wcześniejszego uzgodnienia, naruszenia obowiązku opieki ze strony najbliższych,  niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych i psychicznych drugiego człowieka – dzieci, osób starszych czy niepełnosprawnych lub chorych, których dobry stan wymaga opieki ze strony domowników., uniemożliwienia podjęcia pracy.

•      Zaniedbanie – to niezaspokajanie potrzeb emocjonalnych i fizycznych osób, które są w jakikolwiek sposób zależne (dziecko, osoba starsza, osoba z niepełnosprawnością) od osoby stosującej przemocy.

Przykłady: brak dbałości opiekuna o zdrowie czy higienę podopiecznego, o ubiór, edukację, kontakty społeczne, rozwój.

 

W stosunku do uczniów personel szkolny zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę jeżeli:

–  Dziecko jest często brudne, nieprzyjemnie pachnie.

–  Dziecko kradnie jedzenie, pieniądze itp.

–  Dziecko żebrze.

–  Dziecko jest głodne.

–  Dziecko nie otrzymuje potrzebnej mu opieki medycznej, szczepień, okularów itp.

–  Dziecko nie ma przyborów szkolnych, odzieży, butów i innych przedmiotów codziennego użytku. 

– Dziecko ma widoczne obrażenia ciała (siniaki, poparzenia, ugryzienia, złamania kości itp.), których pochodzenie trudno jest wyjaśnić. Obrażenia są w różnej fazie gojenia.

– Podawane przez dziecko wyjaśnienia dotyczące obrażeń wydają się niewiarygodne, niemożliwe, niespójne itp. Dziecko często je zmienia.

– Pojawia się niechęć przed udziałem w lekcjach w-f . 

–  Dziecko nadmiernie zakrywa ciało, niestosownie do sytuacji i pogody.

–  Dziecko boi się rodzica lub opiekuna, boi się przed powrotem do domu. 

– Dziecko wzdryga się, kiedy podchodzi do niego osoba dorosła.

–  Dziecko cierpi na powtarzające się dolegliwości somatyczne: bóle brzucha, głowy, mdłości itp.

–  Dziecko  jest  bierne,  wycofane,  uległe,  przestraszone,  depresyjne  itp.  lub  zachowuje  się  agresywnie,  buntuje  się, samookalecza się itp.

–  Dziecko osiąga słabsze wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości.

–  Dziecko ucieka w świat wirtualny (gry komputerowe, Internet itp.).

–  Dziecko używa środków psychoaktywnych.

– Dziecko nadmiernie szuka kontaktu z innym  dorosłym (tzw. „lepkość” dziecka).

– Dziecko moczy i zanieczyszcza się bez powodu lub w konkretnych sytuacjach czy też na widok określonych osób.

– Dziecko ma otarcia naskórka, bolesność narządów płciowych i/lub odbytu.

– W pracach artystycznych, rozmowach, zachowaniu dziecka zaczynają dominować elementy/motywy seksualne. 

– Dziecko jest rozbudzone seksualnie niestosownie do wieku.

–  Dziecko ucieka z domu.

– Nastąpiła nagła i wyraźna zmiana zachowania dziecka.

–  Dziecko mówi o przemocy, opowiada o sytuacjach których doświadcza.

 

W stosunku do rodziców (opiekunów) personel szkolny zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę jeżeli:

 

– Rodzic (opiekun) podaje nieprzekonujące lub sprzeczne informacje lub odmawia wyjaśnienia przyczyn obrażeń dziecka.

– Rodzic (opiekun)  odmawia, nie utrzymuje kontaktów z osobami zainteresowanymi losem dziecka. 

  – Rodzic (opiekun) mówi o dziecku w negatywny sposób, ciągle obwinia, poniża i strofuje dziecko (np.: używając określeń takich, jak „idiota”, „gnojek”, „gówniarz”). 

– Rodzic (opiekun)  poddaje dziecko surowej dyscyplinie lub jest nadopiekuńczy lub zbyt pobłażliwy lub odrzuca dziecko.

– Rodzic (opiekun) nie interesuje się losem i problemami dziecka.

– Rodzic (opiekun) często nie potrafi podać miejsca, w którym aktualnie przebywa dziecko.

– Rodzic (opiekun) jest apatyczny, pogrążony w depresji.

–  Rodzic (opiekun) zachowuje się agresywnie.

– Rodzic  (opiekun)  ma  zaburzony  kontakt  z  rzeczywistością  np.:  reaguje  nieadekwatnie  do  sytuacji,  wypowiada  się niespójnie.

– Rodzic (opiekun) nie ma świadomości lub neguje potrzeby dziecka. 

– Rodzic (opiekun) faworyzuje jedno z rodzeństwa. 

– Rodzic (opiekun) przekracza dopuszczalne granice w kontakcie fizycznym z dzieckiem (na przykład podczas zabawy). 

–  Rodzic (opiekun) nadużywa alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

PROCEDURY I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA SKŁADANIE ZAWIADOMIEŃ O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA NA SZKODĘ MAŁOLETNIEGO, ZAWIADAMIANIE SĄDU OPIEKUŃCZEGO ORAZ W PRZYPADKU INSTYTUCJI, KTÓRE POSIADAJĄ TAKIE UPRAWNIENIA, OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WSZCZYNANIE PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI DZIECI                                                                     Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.
1.      Osobą odpowiedzialną za zgłaszanie przestępstw, wypełnianiem „Niebieskiej karty” czy informowaniem o przypadkach, gdy małoletni jest w jakiś sposób zaniedbany lub sam robi sobie krzywdę, w tym  składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a w szczególności zawiadomienie organów ścigania,  sądu rodzinnego  jest ww. koordynator.

2.      Osoby, które posiadają informację nt. podejrzenia przestępstwa na szkodę małoletniego, niezwłocznie zawiadamiają koordynatora                                 i dyrektora oraz przekazują notatkę służbową, posiadaną dokumentację – wskazują dowody.

3.      Osoby, które posiadają informację nt. podejrzenia przestępstwa na szkodę małoletniego mają prawo skorzystania w ww. zakresie                                    z uprawnień sygnalisty.

4.      Koordynator analizuje informacje i dokumentacje oraz w razie potrzeby uzupełnia ją współpracując z wychowawcą klasy oraz rodzicami (jeżeli informacje nie wskazują na nich jako źródło przemocy), wspólnie podejmują decyzje co do dalszego postępowania informując o tym dyrektora.

5.      Koordynator po uzgodnieniu z dyrektorem zawiadamia organy ścigania lub właściwe instytucje o podejrzeniach szkoły i monitoruje dalej sprawę.  

6.      Wychowawca na bieżąco monitoruje sytuacje małoletniego, a o swoich ustaleniach informuje koordynatora.

7.      W przypadku braku możliwości niezwłocznego zawiadomienia koordynatora oraz dyrektora, osoby które posiadają informację nt. podejrzenia przestępstwa na szkodę małoletniego, niezwłocznie zawiadamiają organy ścigania lub właściwe instytucje oraz powiadamiają koordynatora i dyrektora o tym fakcie przekazując stosowną notatkę służbową.

ZASADY PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI STANDARDÓW.
Wprowadza się następujące zasady przeglądu i aktualizacji standardów :

a)      przeglądu i aktualizacji standardów dokonuje zespół wychowawczo-profilaktyczny,

b)      wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice i uczniowie maja obowiązek na bieżąco informowania koordynatora lub członków zespołu wychowawczo – profilaktycznego o potrzebie zmian/rozszerzenia zakresu standardów.

 

ZAKRES KOMPETENCJI OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO STOSOWANIA STANDARDÓW.
Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu do stosowania standardów:

1.      Osobą odpowiedzialną za przygotowanie personelu do stosowania standardów jest dyrektor oraz koordynator.

2.      Koordynator we współpracy z dyrektorem  organizują szkolenia kadry pedagogicznej i  personelu szkoły oraz szkolenia nowo zatrudnionego  personelu.

3.      Zespół wychowawczo- profilaktyczny  wraz z koordynatorem raz do roku, do końca zajęć szkolnych w danym roku szkolnym,  składa dyrektorowi protokół z realizacji standardów zawierający wnioski oraz wskazując uzyskane efekty.

ZASADY PRZYGOTOWANIA PERSONELU DO STOSOWANIA STANDARDÓW  ORAZ SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TEJ CZYNNOŚCI.
1.                  Działania na rzecz zapoznania personelu ze standardami i przygotowania personelu do stosowania standardów oraz dokumentowania tych czynności są  uwzględnione w rocznym planie dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym oraz w programach wychowawczo – profilaktycznych poszczególnych szkół.

2.                  Program wychowawczo – profilaktyczny swoim zakresem obejmuje  działania na rzecz ochrony małoletnich przed przemocą.

3.                  Koordynator udziela osobom potrzebującym konsultacji w zakresie stosowania ww. standardów.

4.                  Pracownicy szkoły potwierdzają zapoznanie się z zarządzeniem dyrektora w sprawie wprowadzenia standardów oraz udział                               w szkoleniach i znajomość zasad postepowania w sytuacjach stosowania przemocy wobec nieletnich podpisując oświadczenie                           w tym zakresie (zał. 2).

5.                  Oświadczenia są przekazywane i gromadzone przez sekretariat.

 

ZASADY I SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA RODZICOM ALBO OPIEKUNOM PRAWNYM LUB FAKTYCZNYM ORAZ MAŁOLETNIM STANDARDÓW DO ZAZNAJOMIENIA SIĘ Z NIMI I ICH STOSOWANIA.

1.      Wychowawcy klas są odpowiedzialni  za zapoznanie rodziców do stosowania standardów i zebranie od nich potwierdzeń o zapoznaniu się w formie oświadczenia.

2.      Podjęcie stosownych działań przez wychowawcę na rzecz zapoznania uczniów z standardami działań antyprzemocowych podejmowanych wobec małoletnich wynikają z zapisów programu wychowawczo – profilaktycznego w formie dostosowanej do poziomu odbiorców.

3.      Standardy są do wglądu w sekretariacie szkoły.

4.      Wychowawca wpisem w dzienniku lekcyjnym odnotowuje podejmowane działania w ww. zakresie.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ O ZDARZENIACH ZAGRAŻAJĄCYCH MAŁOLETNIEMU I UDZIELENIE MU WSPARCIA.
1.      Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu jest każdy pracownik szkoły, który niezwłocznie postępuje zgodnie z przyjętymi standardami z pkt. 3.

2.      W zakresie udzielania wsparcia małoletniemu wychowawcy klas współpracują z rodzicami, specjalistami i innymi nauczycielami w szkole oraz koordynatorem, podejmują stosowne działania lub wnioskują do dyrektora o wsparcie instytucjonalne działań wobec małoletniego.

3.      Dyrektor podejmuje decyzje w sprawie wsparcia instytucjonalnego  małoletniemu na terenie szkoły lub wnioskuje do instytucji zewnętrznych zgodnie z ich kompetencjami.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA I ZASADY PRZECHOWYWANIA UJAWNIONYCH LUB ZGŁOSZONYCH INCYDENTÓW LUB ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH DOBRU MAŁOLETNIEGO.
Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń.

1.      Sposób dokumentowania ujawnionych podejrzeń lub incydentów określają zapisy poszczególnych standardów.

2.      Zasady przechowywania dokumentacji określa  instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt,  a w zakresie ochrony danych „Polityka ochrony danych”.

3.      Dyrektor pisemnie upoważnia personel do dostępu do danych szczególnych, w ujęciu RODO dotyczących zakresu ww. standardów.

4.      Koordynator prowadzi indywidulane teczki spraw małoletnich w stosunku do których zostały podjęte działania wynikające z ww. standardów.

5.      Dyrektor stwarza warunki do przechowywania i zabezpieczenia ww. dokumentacji z uwzględnieniem bezpieczeństwa „szczególnych – wrażliwych danych” wynikających z RODO.

WYMOGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNYCH RELACJI MIĘDZY MAŁOLETNIMI, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZACHOWANIA NIEDOZWOLONE Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.
1.      Do wymogów dotyczących bezpiecznych relacji między małoletnimi należy zaliczyć: wzajemny szacunek, tolerancja, współpraca ze sobą, pomaganie sobie, docenianie działań/postaw, odnoszenie się do siebie w sposób kulturalny, przestrzeganie przyjętych zasad, norm bezpiecznego zachowania.

2.      Do zachowań niedozwolonych należy w szczególności zaliczyć stosowanie przemocy w tym zwłaszcza: wyśmiewanie, hejtowanie w sieci, wykluczanie ze wspólnych zabaw lub innych działań, używanie form przemocy przede wszystkim fizycznej i psychicznej.

3.      O wszelkich zachowaniach niedozwolonych lub o nie stosowaniu się do wymogów bezpiecznych relacji należy niezwłocznie zawiadamiać wychowawcę klasy ucznia pokrzywdzonego, który jest zobowiązany we współpracy z innymi wychowawcami (zwłaszcza jeżeli dotyczy to agresora lub świadków) przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

4.      Osoby zgłaszające zachowania, o których mowa w pkt.3 ma prawo skorzystać z uprawnień sygnalisty – zastrzec anonimowość.

5.      Zauważane drastyczne, przejawy nadużyć wychowawca zgłasza koordynatorowi, który po uzgodnieniu z dyrektorem zgłasza sprawę do organów ścigania lub właściwym instytucjom.

6.      W swoich działaniach wychowawcy współpracują z rodzicami małoletnich, specjalistami oraz koordynatorem  i podejmują stosowne działania wychowawcze.

7.      O wynikach przeprowadzonych działań i podjętych interwencji wychowawca informuje  dyrektora i koordynatora oraz rodziców (jeżeli nie są agresorami).

ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Z DOSTĘPEM DO SIECI INTERNET Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.
Przyjmuje się następującej zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet, a w szczególności:

1.      Małoletni przynoszą do szkoły i na zajęcia organizowane przez szkołę urządzenia elektroniczne z dostępem do sieci Internet zwane dalej urządzeniami  na własną odpowiedzialność, za zgodą i na odpowiedzialność rodziców.

2.      Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież ww. urządzeń .

3.      Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone i schowane). Podczas przerw telefon może być używany w trybie „milczy”. Dopuszcza się możliwość korzystania z urządzeń podczas przerw śródlekcyjnych, po zajęciach lub przed zajęciami z zachowaniem przyjętych norm społecznych i etycznych.

4.      W czasie godzin lekcyjnych kontakt rodziców/opiekunów z małoletnim jest możliwy poprzez Sekretariat szkoły oraz wychowawców klasy.

5.      Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły oraz podczas zajęć organizowanych przez szkołę dopuszczalne jest za zgodą nauczycieli oraz z zachowaniem przyjętych norm społecznych i etycznych.

6.      W szczególnych sytuacjach można  ładować urządzenia z dostępem do Internetu w sekretariacie szkoły.

7.      Uczniowie z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, za zgodą nauczyciela, mogą korzystać z urządzeń                             z dostępem do internatu ułatwiających im funkcjonowanie w szkole oraz zdobywanie wiedzy.

8.      W urządzeniu z dostępem do Internetu przynoszonym przez małoletniego zaleca się zainstalowanie przez rodziców kontroli rodzicielskiej.

 

PROCEDURY OCHRONY DZIECI PRZED TREŚCIAMI SZKODLIWYMI I ZAGROŻENIAMI W SIECI INTERNET ORAZ UTRWALONYMI W INNEJ FORMIE Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

1.      W ramach ochrony dzieci przed treściami szkodliwym, hejtem i i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie                                           z uwzględnieniem sytuacji dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  wychowawcy klas powinni zwłaszcza:

a)      w ramach realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły informować uczniów o zagrożeniach  i bezpiecznym korzystaniu                        z Internetu,

b)      na zebraniach z rodzicami informować o zagrożeniach dzieci podczas korzystaniu z Internetu, sposobach zabezpieczania sieci oraz bezpiecznego korzystania z Internetu.

2.      Dyrektor szkoły w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli w zależności od potrzeb organizuje szkolenia w ww. zakresie.

 

ZASADY USTALANIA PLANU WSPARCIA MAŁOLETNIEGO PO UJAWNIENIU KRZYWDZENIA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI DZIECI                                        Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  ORAZ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.
1.      Nauczyciel wskazany przez dyrektora do udzielenia wsparcia uczniowi po ujawnieniu krzywdzenia  opracowuje plan wsparcia małoletniego we współpracy z koordynatorem i specjalistami.

2.      Plan ma się opierać na rzetelnej diagnozie potrzeb i analizie możliwości ucznia.

3.      Plan  akceptuje dyrektor powiadamiając rodziców/opiekunów ucznia zwłaszcza o :

a)      formie i zakresie planowanego wsparcia,

b)      osobie/ach udzielających wsparcia,

c)      zakładanych efektach.

4.      W pracach zespołu może uczestniczyć rodzic, jeżeli nie jest podejrzewany o działania przemocowe wobec małoletniego.

pobierz plik

kliknij ↓