RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

PRZETWARZANIE DANYCH DZIECKA ORAZ RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz dziecka jest ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH z siedzibą w Augustowie, Aleja  Kardynała Wyszyńskiego 3b, 16-300 Augustów, tel/fax. 87 6447682, email zss@st.augustow.wrotapodlasia.pl.
 2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Annę Predko-Maliszewską, z którą można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@neasystem.pl.
 3. Dane osobowe ucznia przetwarzane będą:
 1. w odniesieniu do danych osobowych, za wyjątkiem wizerunku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust 2 lit. g – ustawa prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 (Dz.U 2017r poz. 59) oraz ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U 2017r. poz. 2198) w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze.
 2. w odniesieniu do wizerunku dziecka na podstawie odrębnej Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 1. Dane osobowe rodzica /opiekuna prawnego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w celu zawarcia i realizacji umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  – ustawa prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 (Dz.U 2017r poz. 59) w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 1. Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów lub do wycofania zgody, jeśli przetwarzanie wymagało uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi, dostawca oprogramowania do prowadzenia elektronicznego dziennika.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz
  z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
 6. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.