SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY DLA MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM ORAZ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI

Przygotowujemy uczniów do:

 • samodzielnego i aktywnego dorosłego życia,
 • podejmowania pracy na otwartym/chronionym rynku pracy.

Oferujemy przysposobienie do pracy w następujących dziedzinach:

1) Pracownia życia codziennego – rozwija zaradność w podstawowych czynnościach samoobsługowych oraz w gospodarstwie domowym

2) Elementy tkactwa, szycia ręcznego i maszynowego – uczy wykonywania różnych prac związanych z krawiectwem potrzebnych w dorosłym życiu oraz wytwarzania przedmiotów sztuki użytkowej, mającej wartość rynkową

3) Wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich(w tym witraż) – kształci umiejętność wytwarzania przedmiotów sztuki użytkowej, mającej wartość rynkową

4) Prace stolarskie – rozwijają umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami do obróbki drewna

5) Prace porządkowe i konserwatorskie – doskonalą umiejętności utrzymania porządku wokół różnych budynków i posesji

 

Zapewniamy:

 • małoliczne klasy,
 • podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
 • bogatą ofertę zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych (m.in. terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, rehabilitacje ruchowe, zajęcia z psychologiem, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i inne organizowane w zależności od potrzeb uczniów).
 • możliwość korzystania z obiadów,
 • dostęp do pielęgniarki, pedagoga, psychologa,
 • zajęcia na basenie, siłowni
 • bogato wyposażone pracownie: komputerowe, witrażu, kucharskie, stolarskie, krawieckie
 • możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej oraz biblioteczek klasowych
 • wyjazdy w ramach projektów europejskich
 • ciekawe zajęcia dydaktyczne
 • udział w zawodach sportowych, olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodowych, dyskotekach, wycieczkach
 • miłą i rodzinną atmosferę
 • promowanie działalności osób z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie lekarskie