Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Podczas zajęć rozwijających komunikowanie się uczniowie podnoszą sprawność w porozumiewaniu się i w komunikowaniu się z innymi. Przyswajają język i rozwijają mowę. Rozwijają rozumienie, słownictwo, nabywają i utrwalają kompetencje językowe w samodzielnym konstruowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych. Ich autonomiczny rozwój warunkuje zdolność w zakresie czytania i pisania. Niezależnie od sposobu komunikowania się, werbalnego lub pozawerbalnego, w pełni uczestniczą w zdobywaniu życiowych doświadczeń w bliskim i w dalszym środowisku. Doskonalą integrację i aktywniejszy udział w życiu społecznym.