Zajęcia logopedyczne „Logutki”

Zajęcia terapii logopedycznej, w ramach realizowanego projektu unijnego w szkole, rozpoczęły się w październiku 2017 roku. Na zajęcia uczęszcza ośmioro uczniów. Spotkania w grupach 4 – osobowych odbywają się w poniedziałki i piątki.

Terapię poprzedziła szczegółowa diagnoza logopedyczna. Następnie opracowano indywidualne programy terapii logopedycznej dla każdego ucznia.

Zajęcia prowadzone są według ustalonego harmonogramu. Zajęcia podlegają systematycznemu monitorowaniu, prowadzona jest stosowna dokumentacja.

Głównymi celami terapii logopedycznej jest:

-nawiązanie pozytywnego kontaktu z uczestnikami zajęć

-wypracowanie indywidualnego postępowania terapeutycznego z każdym dzieckiem

-rozwijanie umiejętności nadawania i odbioru informacji językowych i niejęzykowych; odkrywanie skuteczności własnych zachowań komunikacyjnych

-nauka uważnego słuchania wypowiedzi innych oraz utrzymywania kontaktu wzrokowego z rozmówcą

-nauka wyrażania i przekazywania własnych potrzeb, emocji, myśli, pragnień     w sposób werbalny i pozawerbalny

-prowadzenie treningu w zadawaniu pytań, formułowaniu odpowiedzi; prowadzenia dialogu na różne tematy

-nabywanie języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku werbalnie i pozawerbalnie (z zastosowaniem wspomagających                       i alternatywnych metod komunikacji – AAC) na miarę indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka

-usuwanie zaburzeń mowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy oraz wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.

 

Podczas zajęć stosowane są następujące metody pracy:

-ćwiczenia logopedyczne: oddechowe, artykulacyjne, fonacyjne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy, autokontroli słuchowej, słuchu fonematycznego

-uczulanie miejsc artykulacji

-pokaz i wyjaśnianie ułożenia narządów artykulacyjnych

-odczytywanie mowy z ruchu ust

-wykorzystanie niektórych nieartykułowanych dźwięków lub czynności fizjologicznych organizmu do tworzenia nowych głosek, np. wibrację, chuchanie itp.

 

Stosowane są następujące pomoce logopedyczne i dydaktyczne:

-schematy głosek, labiogramy

-przedmioty najbliższego otoczenia, zabawki, układanki, dopasowywani itp.

-językowe; logopedyczne zbiory wyrazów i zdań, opowiadania, teksty wyliczanek/rymowanek, wierszy, zagadki itp.

-obrazkowe; kwestionariusze i zestawy obrazkowe, gry, loteryjki, historyjki, plansze, etykiety obrazkowe i wyrazowe itp.

-piktogramy, symbole pcs, zdjęcia przedmiotów, książki do komunikacji, książeczki do czytania uczestniczącego,  programy komputerowe

-edukacyjne programy komputerowe do terapii mowy.

Stosowana jest terapia zabawy i ćwiczenia logorytmiczne, metoda ułatwionej komunikacji, metoda koszykowa, gesty Makaton

Podczas zajęć wykonywane są ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, doskonalona jest sprawność aparatu oddechowego, prowadzony jest trening słuchowy oraz ćwiczenia zmierzające do wywołania i utrwalania prawidłowej artykulacji głosek. Uczestnicy zajęć wzbogacają zasób słownictwa, kształtowana jest umiejętność wypowiadania się. Prowadzone ćwiczenia stymulują ogólny rozwój dziecka – rozwijają słownictwo bierne i czynne, koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową, pamięć, myślenie, koncentrację uwagi, doskonalą technikę czytania i pisania (ćwiczenia grafomotoryczne, szlaki literopodobne, etykiety sylabowe, wyrazowe, zdaniowe). Prowadzony jest trening w zadawaniu pytań, formułowaniu odpowiedzi; prowadzeniu dialogu na różne tematy. Kontynuowana jest nauka podstawowych zasad kultury komunikowania się.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020