TERAPIA LOGOPEDYCZNA

W zajęciach terapii logopedycznej w naszej szkole biorą udział uczniowie z zaburzeniami i wadami mowy oraz którzy przejawiają złożone trudności w komunikowaniu się.

Głównym celem terapii jest optymalne usprawnianie procesu komunikowania się, tak aby uczeń mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie z wykorzystaniem znanych sposobów porozumiewania się (także wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC). Zamierzone oddziaływania ukierunkowane są na usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się.

Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzana jest diagnoza wad wymowy oraz zaburzeń mowy. Cele terapii i sposoby realizacji określone są w indywidulanym programie edukacyjno – terapeutycznym ucznia w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wyniki wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.

Metody pracy dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego ucznia. Zajęcia prowadzone są w grupie i indywidualnie.

W codziennej pracy stosujemy różnorodne narzędzia i pomoce do terapii logopedycznej,  specjalistyczne programy komputerowe i metody terapeutyczne.

Na zajęciach terapii logopedycznej:

 • niwelujemy dysfunkcje fizjologiczne (połykanie, oddychanie)
 • uczymy prawidłowego gryzienia i żucia
 • wyrabiamy i utrwalamy właściwy tor oddechowy
 • usprawniamy motorykę narządów mowy
 • kształcimy i doskonalimy umiejętność wypowiadania się
 • oddziałujemy na dziecko w celu pobudzenia jego aktywności słownej
 • ułatwiamy nawiązywanie słownych kontaktów w najbliższym otoczeniu
 • rozwijamy i doskonalimy artykulację
 • kształtujemy prawidłową mowę poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej
 • rozwijamy sprawność rozumienia mowy
 • stwarzamy możliwości porozumiewania się uczniom, którzy nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna)
 • stymulujemy opóźniony rozwój mowy
 • korygujemy złe nawyki i wady artykulacyjne
 • regulujemy deficyty sensoryczne w zakresie zmysłu wzroku, słuchu, węchu i dotyku
 • rozwijamy percepcję słuchową i wzrokową, uwagę i spostrzeganie
 • usprawniamy dużą i małą motorykę oraz koordynację słuchowo – wzrokowo – ruchową
 • pracujemy nad szeregowaniem, umiejętnością dokonywania kategoryzacji oraz prowadzimy ćwiczenia pamięci
 • wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci 
 • wspieramy i motywujemy dziecko do systematycznej pracy 
 • udzielamy wsparcia rodzinie w zakresie kontaktu z innymi specjalistami  
 • współpracujemy z domem rodzinnym naszych wychowanków oraz nauczycielami uczestniczącymi w procesie terapeutycznym.

Monika Adamowicz