Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

Na czym polega pomoc psychologiczno – pedagogiczna?

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w  szkole polega na:

 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
 • rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie
 • wspieraniu potencjału rozwojowego ucznia
 • stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowisku społecznym
 • realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu ucznia
 • prowadzeniu zajęć ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i psychofizyczne ( zajęcia rewalidacyjne)
 • integracji ze środowiskiem rówieśniczym, społecznym
 • przygotowaniu do samodzielności w życiu dorosłym

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom i nauczycielom uczniów  polega na:

 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

 

Jakie zadania realizujemy udzielając pomocy psychologiczno – pedagogicznej?

 

Do zadań nauczycieli, wychowawców, specjalistów w szkole należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym (wspólna ocena funkcjonowania uczniów, efekty udzielanej pomocy, planowanie dalszych oddziaływań);

6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej.

Kto udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej?

 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy  oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni „specjaliści”.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana  jest przez Dyrektora szkoły i udzielana jest  we współpracy z:

 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,  poradniami specjalistycznymi;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi, instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

W jaki sposób udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna?

 

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.

Realizowane są również zajęcia:

 • rozwijające uzdolnienia;
 • rozwijające umiejętności uczenia się;
 • dydaktyczno-wyrównawcze
 • specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno–społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
 • porady i konsultacje;
 •  

Realizacja zajęć pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej przez szkolnego psychologa w Zespole Szkół Specjalnych 

Numer służbowy psychologa szkolnego

tel. 573 889 919

Kontakt telefoniczny od worku do piątku w godzinach 8°° – 13°° w celu:

 • konsultacji telefonicznej
 • umówienia sie stacjonarnie na konsultace, rozmowe spierajaca, poradnictwo
 • udzielenia informacji nt. przebiegu pracy z dzieckiem
 • wydania opinii psychologicznej na potrzeby komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, WTZ, ZUS itp.

                                         Alicja Karbowska

Konsultacje, porady, warsztaty dla rodziców indywidualne i grupowe – organizowane są po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu spotkania.

Zapraszamy!!!