podstawowa

I etap edukacyjny kl. I-II-III

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Specyfika kształcenia na I etapie edukacyjnym polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, sytuacyjnym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającej rzeczywistości. Priorytetem w edukacji uczniów jest rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne, godne i wartościowe życie w dorosłości.
Działania edukacyjne ukierunkowane na zaspokajanie specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, dostosowane są do możliwości psychofizycznych uczniów. Ustalając główne kierunki pracy brane są pod uwagę: indywidualne tempo rozwoju, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania, uzdolnienia i mocne strony ucznia.
Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną opiera się na zintegrowanych indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, opracowanych i realizowanych przez cały zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia. Przy jednoczesnej współpracy i konsultacjach z rodzicami ucznia.
Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest budowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, gdzie jako niezależna osoba będzie mógł :
– porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie z wykorzystaniem znanych sposobów porozumiewania się
– zdobywać maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
– być zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności – uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości
– będzie mógł nabywać umiejętności i uczyć się czynności, przydatnych w przyszłym dorosłym życiu.
Konieczne jest zapewnienie uczniowi integracji społecznej ze sprawnymi rówieśnikami.

Naturalną bazą rozwoju dziecka rozpoczynającego naukę w szkole jest działanie poprzez zabawę Nauczyciele mają prawo doboru specjalistycznych metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, kierując się ich sprawdzoną i przewidywaną skutecznością, dobierając je do indywidualnych wymagań, potrzeb, możliwości swoich podopiecznych. Uczniowie poprzez ruch i zabawę działania i metody polisensoryczne (min: metodę Dobrego Startu, elementy Metody Marii Montessorii, Metodę Weroniki Sherborne, Kinezjologię Edukacyjną, Programy Aktywności Ch. Knilla, naśladownictwo ruchowe, praktyczne działanie itp. Obserwują, tworzą, zdobywają wiedzę i umiejętności. Swoje osiągnięcia prezentują na konkursach, występach artystycznych i wystawach..
Szkoła to nie tylko miejsce nauki, to również miejsce rozrywki i rozwijania zainteresowań.
Uczniowie mogą brać udział w: zajęciach sportowych, olimpiadach specjalnych, konkursach, wycieczkach turystycznych i przedmiotowych, kołach zainteresowań, zajęciach artystycznych: muzycznych, teatralnych, plastycznych.Wszystkie (nawet niewielkie) postępy ucznia są zawsze wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

To co wyróżnia naszą szkołę:

 • Mało liczne klasy, dające możliwość poczucia bezpieczeństwa oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości intelektualnych uczniów
 • Klasy są wspomagane przez pomoc nauczyciela,
 • Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
 • Nowoczesna pracownia komputerowa
 • Pracownia gospodarstwa domowego z profesjonalnym sprzętem AGD
 • Sala Doświadczania Świata
 • Sala integracji sensorycznej
 • Sale klasowe dostosowane do potrzeb uczniów
 • Świetlica szkolna oraz ciepłe posiłki
 • Aktywna współpraca z rodzicami
 • Opieka, psychologa, logopedy, rehabilitanta,
 • Ciepła serdeczna atmosfera.