REKRUTACJA

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie informuje,  że trwa nabór

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej im. Jana Pawła II,

do klasy pierwszej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy    im. Jana Pawła II w Augustowie.

1. Do klasy pierwszej  szkoły podstawowej specjalnej przyjmowani są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów oraz decyzję Starosty Powiatu Augustowskiego.
2. Przyjęcie do trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi może ubiegać się kandydat,  który ukończył szkołę podstawową, a także opanował przewidziane programowo wiadomości i umiejętności.

Do wybranej szkoły przyjmujemy uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Podstawowe dokumenty niezbędne do przyjęcia ucznia do szkoły:

-orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

-skierowanie do kształcenia w szkole specjalnej wydane przez Starostę Powiatu Augustowskiego,

-świadectwo ukończenia szkoły podstawowej specjalnej.

W ramach tych szkół funkcjonują:

-klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym  oraz dla uczniów z autyzmem  i z niepełnosprawnościami sprzężonymi

-zespoły rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

-nauczanie indywidualne.

Celem działalności szkoły jest realizacja zadań z zakresu wszechstronnego rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczniów z autyzmem i uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi na miarę indywidualnych możliwości, przygotowanie ich do codziennego życia, aby mogli w pełni uczestniczyć w życiu w integracji ze społeczeństwem. Szkoła prowadzi kształcenie teoretyczne i praktyczne w zakresie przysposobienia do pracy.

Szkoła oferuje :

-mało liczne klasy

-zajęcia rewalidacyjne ze specjalistami: logopedą, psychologiem, rehabilitantem, terapeutą SI

-nowoczesne metody  pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów jak: komunikacja alternatywna PCS, ruchu rozwijającego  V.Sheroborne, Dobrego Startu M.Bogdanowicz, Programy aktywności M.K. Knillów, F.Affolter, Pedagogika zabawy, muzykoterapia, arteterapia itp.

-pracownie specjalistyczne: logopedyczna, integracji sensorycznej, komputerowa, terapii ruchowej, Sala Doświadczania Świata

-pracownie przysposobienia do pracy: życia codziennego, mozaiki i witrażu, szycia ręcznego, rękodzieła, artystyczna, komputerowa

-realizację autorskich programów dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów

Walory naszej szkoły:

-wykwalifikowana kadra pedagogiczna

-bogata baza dydaktyczna

-troska o bezpieczeństwo uczniów oraz  profilaktykę prozdrowotną, realizacja zdrowotnych programów ogólnopolskich

-opieka świetlicowa uczniom

-organizacja Przeglądu Piosenki ,,Wśród Nas” i Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, konferencji, ogólnopolskich i regionalnych zawodów sportowych, wycieczek, Na Niebiesko dla Autyzmu, MATP Dnia Aktywności Motorycznej, Światowy Dzień Zespołu Downa

-promowanie twórczości i osiągnięć uczniów w konkurach, kiermaszach itp.

-działalność sekcji sportowej Olimpiad Specjalnych ,,Kormorany” odnoszącej sukcesy międzynarodowe w Shanghaju, Atenach

-współpraca z wolontariatem, ośrodkami kultury i lokalnymi instytucjami

-konsultacje, warsztaty dla rodziców

-prowadzenie akcji charytatywnych

 

Zgłoszenia do szkoły przyjmuje sekretariat szkoły codziennie w godz. 7.30-15.30