KONCEPCJA SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANA PAWŁA II

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE

NA LATA  2015 – 2020

„Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości”

Jan Paweł II

Motto: „Każdy uczeń ma szansę…”

MISJA SZKOŁY

Nasza szkoła szanuje prawa dziecka :

1)      do wszechstronnego rozwoju we własnym tempie,

2)      do „inności” bycia sobą,

3)      do różnych dróg zdobywania wiedzy,

4)      do indywidualnych umiejętności,

5)      do możliwości dokonywania wyborów w działaniu,

6)      do zabawy, pracy i nauki w grupie rówieśniczej,

7)      do szacunku, akceptacji i kontrolowanego wyrażania własnych emocji.

Nasza szkoła integruje dziecko z  grupą rówieśniczą, społecznością szkolną,  społecznością lokalną miasta, powiatu, regionu.

Nasza szkoła wspiera rodzinę w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju.

 

WIZJA SZKOŁY

Dążeniem szkoły jest, aby każdy uczeń:

 

1)      mógł porozumiewać się z otoczeniem werbalnie lub pozawerbalnie, nauczył się nawiązywać kontakty społeczne

2)      zdobył jak największą niezależność życiową ( samodzielność) w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb

3)       był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do swoich możliwości

4)       miał poczucie decydowania o sobie, umiał prosić / sygnalizować pomoc

5)       umiał kierować swoim zachowaniem w miejscach publicznych i prywatnych, wobec bliskich i obcych osób, nauczył się przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa

6)       poznał otaczające je otoczenie społeczno – kulturowe i przyrodnicze

7)       poznał tradycje i obyczaje lokalne, rozbudził poczucie przynależności narodowej i religijnej

8)       nauczył się korzystać z podstawowych urządzeń technicznych w różnych prostych sytuacjach życiowych

9)       potrafił dokonać prostych zależności przyczynowo – skutkowych

10)   nauczył się elementarnych pojęć matematycznych oraz technik czytania i pisania w zakresie możliwym do osiągnięcia.

 

STRUKTURA SZKOŁY

 1. Szkoła podstawowa prowadzi edukację dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi w zakresie ich wszechstronnego rozwoju.Edukacja oparta jest na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej i profilaktycznej.
 2. Kształcenie w niej trwa 6 lat ( I i II etap edukacyjny)  i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia może być wydłużone do osiemnastego roku życia.
 3. Pierwszy etap edukacyjny (klas I –III) obejmuje kształcenie w zakresie:

– edukacji wczesnoszkolnej

– religii

– zajęć rewalidacyjnych

Drugi etap edukacyjny (klasy IV – V – VI) obejmuje realizację kształcenia przedmiotowego:

– funkcjonowanie w środowisku

– plastyka

– technika

– wychowanie fizyczne

– religia

– zajęcia rewalidacyjne

 1. Szkoła podstawowa oferuje nauczanie indywidualne prowadzone na terenie domu oraz zajęcia z uwzględnieniem kontaktów społecznych z rówieśnikami na terenie szkoły.
 2. Klasy edukacyjno – terapeutyczne są mało liczne ( od 4- 8 uczniów; dla uczniów z autyzmem od 2- do 4), co umożliwia wysoki poziom indywidualizacji, zapewnia poczucie komfortu i bezpieczeństwa. W klasach szkoły podstawowej ( I – II – III – IV) opiekę sprawuje również pomoc nauczyciela.

BAZA SZKOŁY

 1. Budynek Szkoły Podstawowej nr 7 Specjalnej im. Jana Pawła II w Augustowie znajduje się przy ulicy Mickiewicza 2 w którym mieszczą się cztery sale do zajęć lekcyjnych.
 2. Szkoła dysponuje salami do przeprowadzenia zajęć specjalistycznych: doświadczania świata, sala integracji sensorycznej (SI), gabinet logopedyczny, sala terapii ruchu.
 3. Pomoce dydaktyczne i wyposażenie szkoły dostosowane są do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
 4. Oferujemy opiekę świetlicową dla uczniów dojeżdżających oraz uczniów rodziców podejmujących pracę zawodową.

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW

 1. Każdy uczeń ma opracowany przez zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej  indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, który zawiera wielospecjalistyczną diagnozę oraz kierunki osobistego rozwoju psychofizycznego. Wielospecjalistyczna diagnoza przeprowadzona jest w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP – R.
 2. Efekty wychowawcze i dydaktyczne osiągamy dzięki wysoko wyspecjalizowanej, odpowiedniej do potrzeb kształcenia, kadrze nauczycielskiej. Oligofrenopedagodzy podejmują specjalistyczne  szkolenia z zakresu nowoczesnych / nowatorskich metod pracy.
 3. Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne prowadzone są z wykorzystaniem metod: metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Ch. Knillów, pedagogika zabawy,  poznawczo – behawioralna, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, F. Affolter, itp.
 4. Wobec uczniów nie komunikujących się werbalnie wprowadzamy komunikację alternatywną z zastosowaniem PCS (symbole obrazkowe), komunikatorów, książek komunikacyjnych. Pracujemy w oparciu o  dzienny oraz indywidualny plan zajęć. W pracy wykorzystujemy metodę PECS (wymiana symbolów obrazkowych).
 5. Działania edukacyjno – dydaktyczne wspierane są zajęciami terapeutycznymi prowadzonymi przez nauczycieli specjalistów w zakresie: logopedii, psychologii, terapii ruchowej, integracji sensorycznej, muzykoterapii, dogoterapii, korekcyjno – kompensacyjne.
 6. Oferujemy zajęcia dodatkowe w ramach Art. KN 42, które są wysoce zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb uczniów, rozwijające ich umiejętności i zainteresowania.
 7. Realizujemy ogólnopolskie programy profilaktyczne, zdrowotne, przystępujemy do realizacji konkursów na szczeblu lokalnym i krajowym.
 8. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach kierowanych do uczniów. Prowadzimy działania wspierające rodzica w obszarach wychowawczo – edukacyjno – profilaktycznych. Rodzice uczestniczą w indywidualnych konsultacjach wspierających rozwój ich dziecka.
 9. Jesteśmy organizatorami wielu imprez i uroczystości szkolnych które promowane są na łamach lokalnej prasy, za pomocą strony internetowej szkoły oraz gazetki szkolnej „Wśród Nas”.
 10. Współpracujemy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny.
 11. Kultywujemy tradycję oraz ceremoniał szkoły związany z imieniem Patrona Szkoły – Janem Pawłem II.

 

KONCEPCJA PRACY

GIMNAZJUM NR 7 IM. JANA PAWŁA II

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE

NA LATA  2015 – 2020

 

STRUKTURA SZKOŁY

Gimnazjum składa się z dwóch oddziałów dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kształcenie trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb oraz  możliwości dziecka ,może być wydłużone o rok (do 21 roku życia). Głównym celem kształcenia szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę ich indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do życia w najbliższym  środowisku.

Do realizacji tych celów ma przyczyniać się uczestniczenie młodzieży w szeregu zajęć, do których należą:

 • zajęcia z zakresu funkcjonowania w środowisku,
 • zajęcia z plastyki,
 • zajęcia z muzyki z rytmiką,
 • zajęcia z techniki,
 • zajęcia z zakresu wychowania fizycznego,
 • zajęcia kształcące kreatywność,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia sportowe.

Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi i pracowniami, w których  uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności, w wyżej wymienionych zajęciach.

BAZA SZKOŁY

Gimnazjum  mieści się w budynku przy Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3b, w którym znajdują się sale lekcyjne,  pracownia komputerowa, gospodarstwa domowego, sala do zajęć ruchowych oraz sala do zajęć rewalidacyjnych. Uczniowie mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach na basenie miejskim oraz, w zależności od potrzeb, na stadionie miejskim.

Sala gimnastyczna wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji ruchowej, umożliwiający prowadzenie różnego rodzaju zajęć zarówno indywidualnych, jak i zespołowych.

Sale lekcyjne są urządzone w sposób sprzyjający dobrej atmosferze pracy, wyposażone są w stoliki i ławki odpowiednie do wzrostu ucznia i sprzyjające jego prawidłowej postawie, a także dające możliwość takiej ich aranżacji we wnętrzu, by ułatwiały pracę w grupie (możliwość siadania w kole, półkolu). Wnętrza są estetyczne, pełne światła, każda sala posiada zlew z ciepłą wodą, uczniowie mają półki do swojej dyspozycji.

Sala komputerowa posiada 8 stanowisk komputerowych. Uczniowie doskonalą w niej umiejętności związane z obsługą i wykorzystaniem komputera jako źródła nauki, komunikacji i rozrywki.

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. Możliwe jest to przede wszystkim dzięki pracy wykwalifikowanych specjalistów tworzących w placówce zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia. Zadaniem zespołu jest wypracowanie zakresu wielospecjalistycznych oddziaływań umożliwiających wszechstronny rozwój uczniów. Zespoły te ustalają między innymi rodzaj zajęć rewalidacyjnych i innych dodatkowych zajęć (koła zainteresowań) dla każdego ucznia. Nauczyciele specjaliści posługują się nowoczesnymi i efektywnymi metodami pracy, wykorzystują nowoczesne technologie, kształcą uczniów w zakresie pracy grupowej.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 1. W gimnazjum, ze względu na specyficzny okres rozwojowy, prowadzi się działania wychowawcze w różnej formie, mające na celu kształcenie umiejętności poznania swoich mocnych i słabych stron, asertywności, poczucia sprawczości, umiejętności współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów.
 2. W gimnazjum sporządza się diagnozę każdego ucznia na podstawie osiągnięć z poprzedniego etapu edukacyjnego, orzeczenia PP-P, obserwacji ucznia w pierwszym miesiącu nauki, wywiadu z rodzicami oraz ewentualnej dokumentacji medycznej.
 3. Działania dydaktyczno – wychowawcze prowadzone są w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne ustalone dla każdego ucznia.
 4. Gimnazjum realizuje działania profilaktyczne uwzględniające specyficzne potrzeby rozwojowe tego okresu min. bezpieczeństwo na terenie szkoły, poza szkołą w czasie wyjść, wycieczek i różnych imprez; propagowanie zdrowego stylu życia; zapobieganie uzależnieniom; radzenie sobie ze stresem, zachowaniami trudnymi u siebie i innych (np.agresja, stereotypie).
 5. Procesy edukacyjne wykorzystują potencjał rozwojowy ucznia i są maksymalnie zindywidualizowane.
 6. Wysoko wyspecjalizowana, odpowiednia do potrzeb kształcenia  kadra pedagogiczna wspólnie planuje działania podejmowane w szkole.
 7. Nauczyciele współpracują z rodzicami we wszystkich podejmowanych działaniach.
 8. Szkoła wzmacnia mocne strony uczniów dając im możliwość udziału w różnych imprezach, konkursach, wystawach, zawodach.

 

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent gimnazjum powinien:

1)       znać swoje realne możliwości, umiejętności i mocne strony,

2)      akceptować siebie,

3)      posiadać umiejętność współpracy w grupie,

4)      rozumieć pojęcie „zdrowy styl życia”,

5)      mieć świadomość zagrożeń różnymi uzależnieniami.

 

KONCEPCJA PRACY

SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ IM. JANA PAWŁA II

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE

NA LATA  2015 – 2020

 

Koncepcja została opracowana z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów, specyfiki pracy szkoły oraz zidentyfikowanych oczekiwań środowiska lokalnego.

Koncepcja Szkoły Przysposabiającej do Pracy na lata   2015-2020 została opracowana z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. Potrzeby i możliwości rozwojowe uczniów szkoły:

dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną  oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 1. Opinie rodziców oraz opiekunów uczniów:

Przekształcenie pracowni gospodarstwa domowego na  pracownię „Życia codziennego” dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 1. Opinie oraz potrzeby uczniów szkoły:

Rozszerzenie oferty repertuaru zajęć pozalekcyjnych i organizacja czasu wolnego. Wsparcie w pokonywaniu swoich barier. Pomoc w przygotowaniu do samodzielnego dorosłego życia.

Wizja i misja Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Głównym założeniem i misją szkoły jest edukacja dostosowana do możliwości psychofizycznych każdego ucznia, w której uczeń z niepełnosprawnością ma prawo do sukcesu, a nauczyciel ma obowiązek dać mu szansę rozwoju przygotowując go do dorosłego, samodzielnego życia, aby mógł stać się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa.

Założenia ogólne pozwalają na skoncentrowanie pracy wokół założeń szczegółowych:

 1. Struktura szkoły.
 2. Baza szkoły.
 3. Kształcenie dzieci.
 4. Model absolwenta – program wychowawczy.

STRUKTURA SZKOŁY

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy składa się z  oddziałów dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kształcenie trwa w niej trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia może być wydłużone do dwudziestego czwartego roku życia. Głównym celem kształcenia szkoły jest przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról społecznych i samodzielnego – na miarę ich możliwości – dorosłego życia.

Do realizacji tych celów ma przyczyniać się uczestniczenie młodzieży w szeregu zajęć, do których należą:

 • zajęcia z zakresu funkcjonowania osobistego i społecznego,
 • zajęcia z zakresu wychowania fizycznego,
 • zajęcia kształtujące kreatywność,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zajęcia przysposabiające do pracy, w ramach których uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności   praktyczne, które mają im umożliwić  prowadzenie gospodarstwa domowego, sporządzanie posiłków, czynności życia codziennego, a także podejmowanie prac w zakresie dekoratorstwa, prac biurowych, papieru czerpanego, mozaiki i witrażu, rękodzieła, szycia ręcznego, stolarki, remontów, obróbki drewna i metalu.

Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi i pracowniami, w których  uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności, w wyżej wymienionych zakresach, oraz praktycznego przećwiczenia pracy na poszczególnych stanowiskach.

 

PRACOWNIA PAPIERU CZERPANEGO

Działalność edukacyjno-wychowawcza oraz oddziaływanie arteterapeutyczne pracowni polega na wykorzystaniu rękodzieła papierniczego. Ma na celu rozwijanie – doskonalenie umiejętności manualnych i twórczej działalności wraz z procesami percepcji  i ekspresji.

Zajęcia w pracowni pozwalają uczniom poznać proces, który jest jednym   z kluczowych w dorobku dziedzictwa kulturowego ludzkości, i współuczestniczyć w nim, ponadto pomagają rozwijać  zainteresowania i umiejętności oraz wykorzystywać  własną inwencję twórczą w procesie tworzenia. Przygotowują uczniów do podjęcia pracy w dziedzinie wytwarzania materiałów   i przedmiotów użytkowych, dekoracyjnych i pamiątkarskich z papieru czerpanego.  Na zajęciach uczniowie poznają historię powstania papieru, jak też papier produkowany współcześnie, jego rodzaje oraz zastosowanie i wykorzystanie.  Poznają podstawowe i specjalistyczne wyposażenie pracowni, materiały i surowce naturalne oraz barwniki i preparaty chemiczne służące do wytwarzania papieru czerpanego. Ponadto zapoznają się ze sposobami, technologią i etapami powstawania papieru czerpanego, jak również ogólnodostępnymi technikami pracy związanymi z wykonywaniem prostych elementów ozdobnych i dekoracyjnych. Uczniowie uczą się pozyskiwania surowców wtórnych i naturalnych do przygotowania celulozy i wytwarzania z niej papieru czerpanego. Opanowują poszczególne czynności pracy i etapy powstania papieru czerpanego uzyskując pulpę celulozową poprzez: rozdrabnianie, moczenie i miksowanie oraz przygotowanie zawiesiny wodnej, z której wykonują kartki papieru o określonej wielkości, barwie i fakturze. Uczą się wykonywać różne rodzaje papieru czerpanego( naturalny, barwiony, ozdobny, zapachowy), projektować i wykonywać proste formy użytkowe i ozdobne.

Poznają zasady bhp podczas wykorzystania barwników i środków chemicznych do rozjaśniania surowca i wybielania włókien oraz zmiany koloru.

Rozwijają umiejętność zmieniania końcowego etapu uzyskiwania papieru poprzez dodawanie wybranych włókien roślin, ,,darów natury” i innych materiałów lub barwników naturalnych.

Nabywają umiejętność twórczego wykorzystania papieru czerpanego do przygotowania materiałów użytkowych, przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich typu:

1)      kartki  i ozdoby świąteczne oraz okolicznościowe,

2)      pisma użytkowe (dyplomy, zaproszenia, podziękowania itp.),

3)      papeterie, albumy,

4)      abażury, pojemniki do przechowywania drobiazgów, naczynia, lampiony, itp.

Bardzo ważnym czynnikiem w działalności pracowni jest uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody i ochronę środowiska naturalnego poprzez podejmowanie działań proekologicznych, poznawanie sposobów zmniejszenia ilości zużywanego papieru,  zbieranie i segregowanie makulatury oraz wykorzystanie jej do wytwarzania papieru czerpanego.

Pracownia życia codziennego.

Nadrzędnym celem codziennych działań  edukacyjno-terapeutycznych prowadzonych w pracowni jest wyposażenie  uczniów w jak najszersze umiejętności i kompetencje umożliwiające samodzielne wykonywanie podstawowych  czynności i prac związanych z potrzebami życia codziennegoZajęcia prowadzone są  na zindywidualizowanym poziomie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami uczestników – od pracy zespołowej do pracy z pojedynczą osobą; od pracy przy nieustannym wsparciu  nauczyciela do samodzielnej, w obrębie określonego zadania. Uczniowie    w pracowni zdobywają umiejętność w zakresie przygotowywania   posiłków codziennych i na różne okazje , przygotowanie zapasów na zimę,  sałatek sezonowych, deserów, kanapek,  przekąsek, zup, ciast i ciasteczek, dań mięsnych i  potraw z ryb.   Uczniowie doskonalą  również umiejętność  oszczędnego gospodarowania surowcem . Nabywają umiejętność  korzystania z przepisów kulinarnych. Uczą się  estetycznego nakrywania  i  podawania  do  stołu oraz  zasad  właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków.  Na zajęciach wpajane są podstawowe zasady higieny osobistej  oraz utrzymania  porządku na stanowisku pracy. Bardzo ważnym elementem  tej pracowni jest  nauka czynności życia domowego: mycie naczyń, dbałość o odzież, sortowanie  ubrań,  pranie,  prasowanie, dbałość o porządek –  ścieranie kurzu, zamiatanie.            W ramach tej pracowni  uczniowie  kształtują umiejętność  bezpiecznego posługiwania się    podstawowym sprzętem gospodarstwa domowego: blenderem,  wielofunkcyjnym robotem, mikserem, tosterem, odkurzaczem, kuchenką  gazową, zmywarką, pralką itp. Poznają   zasady zdrowego żywienia.  W toku zajęć uczestnicy  uczą się planowania budżetu, rozliczania  rachunków. Uczestnicy poznają również sklepy i miejsca, w których robi się zakupy, dokonują zakupów ze szczególnym uwzględnieniem cen, terminów przydatności   produktów do spożycia, zapoznania się z informacjami o danym towarze, poprzez czytanie instrukcji na ulotkach i opakowaniach.     Kształtują  aktywność w życiu społecznym poprzez   korzystanie ze środków komunikacji miejskiej,   instytucji użytku publicznego- punktów usługowych.  Wszystkie te prace sprzyjają budowaniu pewności siebie, wzmacniają  poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości. Rozwijają  zainteresowania, uczą samodzielności, odpowiedzialności i zaradności życiowej oraz doskonalą umiejętność pracy w grupie.

Pracownia szycia ręcznego

W pracowni szycia ręcznego pierwszym krokiem do samodzielnego wykonywania jakiegokolwiek wyrobu jest podstawowe opanowanie umiejętności posługiwania się igłą i nitką. Uczniowie na zajęciach poznają sposób otrzymywania tkaniny i jej zastosowanie, podstawowe przybory do szycia, dodatki krawieckie, koronki, oraz pasmanterie. Zapoznają się ze sposobem łączenia miękkich materiałów z zastosowaniem poznanych       ściegów. Są to ściegi podstawowe („przed igłą”, fastrygowany, „za igłą”, stębnowy, obrzucany, dziergany) oraz ściegi ozdobne (łańcuszkowy, zakopiański, krzyżykowy, sznureczkowy). Nawlekają nitkę do igły oraz zawiązują supeł na końcu nitki. Zszywają dwie warstwy tkaniny, obrzucają i podwijają jej brzegi, wszywają różnego rodzaju guziki, cerują rozdarcia oraz naszywają aplikacje, wyszywają różnego rodzaju wzory na serwetkach, przyszywają ozdobne koronki, pasmanterie, szyją maskotki, ozdoby świąteczne na kiermasze międzyszkolne, poduszeczki na szpilki, rękawice kuchenne, fartuszki zapaski, wykonują kartki okolicznościowe z wykorzystaniem płótna, guzików i koronek. Uczą się odrysowywać od szablonu wykroje na tkaninie i wycinają je po linii mydełka.  Uczniowie regulują temperaturę żelazka w zależności od rodzaju tkaniny, poznają również podstawy pracy na drutach oraz na szydełku.

Uczniowie na zajęciach kształtują dyscyplinę pracy. Znają i stosują regulamin pracowni oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, wyrabiają poczucie ładu, dbałość o miejsce pracy, poszanowanie narzędzi, umiejętność gospodarności i oszczędności powierzonego materiału, kształtują wytrwałość i samodzielność, szanują pracę własną oraz kolegi, czy koleżanki, uczą się współdziałania w zespole. Czerpią oni radość i satysfakcję z wykonywanych czynności i przedmiotów użytecznych w życiu codziennym.

Nauczyciel na zajęciach stosuje zasadę przystępności,  stopniowania trudności oraz indywidualizacje procesu nauczania. Uczniowie o niższym poziomie sprawności intelektualnej czy manualnej, wykonują czynności mniej skomplikowane, którym mogą sprostać, z dużym wsparciem nauczyciela.

Pracownia techniczna

Uczniowie posługują się narzędziami i urządzeniami charakterystycznymi dla prac stolarskich i remontowych.  Malują ściany i naprawiają sprzęt w szkole. Piłują, przecinają i wycinają kształty oraz elementy w drewnie i sklejce,   wykonują ozdoby przestrzenne z konarów drzew z wykorzystaniem materiałów naturalnych (kamienie, muszle, drewno, słoma, kora)  wykonują również ozdoby na różne okazje,  wypalają w drewnie proste wzory tworząc obraz, wykonują z drewna przedmioty  będące wyposażeniem domu ( np. półka, ławka, stołek,  szafka), oraz  dokonują renowacji starych przedmiotów z drewna.   Uczą się również konserwacji narzędzi warsztatowych, które dostosowane będą do możliwości uczniów. Na zajęciach uczniowie  poznają   także  różne rodzaje   gipsów, konkretne ich przeznaczenie , różne typy farb, barwników, pigmentów, lakierów, zapraw  oraz nazwy  producentów. Samodzielnie sporządzają mieszanki, uczą się ich praktycznego zastosowania z zachowaniem  kolejności faz pracy. Poznają metody i techniki remontowe tak, aby samodzielnie wykonywać podstawowe czynności. Doskonalą umiejętność polerowania, szpachlowania, szlifowania,  przecinania, malowania, nanoszenia substancji na powierzchnie cementowe, metalowe, drewniane. We wszystkich tych zakresach oprócz posługiwania się typowymi  narzędziami uczą się , jak przy braku narzędzia zastosować zastępczo inny przedmiot, co sprzyja kreatywnemu kontynuowaniu własnej pracy.

Pracownia prac biurowych

Uczniowie nabywają podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu małej poligrafii. Zajęcia umożliwiają doskonalenie umiejętności wykonywania prostych prac biurowych i kurierskich na terenie szkoły. Zajęcia mają za zadanie naukę praktycznej obsługi komputera, Internetu a także  urządzeń peryferyjnych: drukarki, skanera, tableta, pendrive i innych nośników danych. Jednocześnie uczniowie mają możliwość kształcenia umiejętności samodzielnej obsługi urządzeń technicznych takich jak: obcinarka krążkowa, gilotyna, laminator, kserokopiarka, bindownica. W pracowni wykonuje się  procesy segregowania, kompletowania i porządkowania materiału papierniczego oraz procesy laminowania, bindowania i kopiowania. Uczestnicy przygotowują korespondencję do wysyłania pocztą tradycyjną i pocztą elektroniczną,  doskonalą umiejętność projektowania etykiet w MS Word oraz Publisherze, tworzą koperty, teczki, kartki i etykiety okolicznościowe z materiału papierniczego i pasmanteryjnego.

Pracownia mozaiki i witrażu

Program ten wynika z wieloletniej praktyki i doświadczeń w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Podejmowanie twórczego działania i zastosowanie techniki mozaiki witrażowej i witrażu umożliwia kształtowanie takich cech jak otwartość, optymizm, wiarę we własne siły, wyobraźnię twórczą, niezależność oraz techniki te prowadzą uczniów do wykonania atrakcyjnych, obecnie bardzo modnych prac dekoracyjnych . Dodatkowo uczniowie nabywają umiejętność określania celów dalekich i bliskich, planowania etapów pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, poczucia obowiązku, kontrolowania przebiegu pracy oraz zainteresowania efektem końcowym pracy. Techniki mozaiki witrażowej i witrażu są technikami wymagającymi stosowania wielu specjalistycznych narzędzi, materiałów, przyborów. Odpowiedni dobór metod, środków, stopniowanie trudności i dobieranie czynności do indywidualnych możliwości uczniów umożliwiają realizację założeń podstawy  programowej  przysposobienia do pracy .

Pracownia rękodzieła

W pracowni rękodzieła uczniowie nabywać będą wiadomości i umiejętności z zakresu plecionkarstwa,  modelarstwa, obróbki elementów z drewna i innych materiałów. Nauka podstawowych technik łączenia rożnych materiałów w modele przestrzenne np. stroiki, kosze, maskotki, itp. rozwinie to  w uczniach kreatywność oraz pomoże doskonalić ich uzdolnienia i zainteresowania. Nauka przygotowania i obróbki różnych materiałów sztucznych i naturalnych pozwoli na zwiększenie wiadomości  o możliwościach wykorzystywania różnorodnych materiałów rękodzielniczych w życiu codziennym. Używanie narzędzi podczas pracy pozwoli nauczyć się bezpiecznego posługiwania się nimi i zwiększy samoświadomość ucznia z zakresu zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywanej pracy. Wprawki plecionkarskie ze sznurka, wikliny czy innych materiałów sztucznych zwiększą manualność dłoni, koordynację wzrokowo-ruchowa czy rozwiną pamięć ruchową. Wykonywanie drobnych elementów np. przy użyciu pistoletu  na gorąco zwiększy precyzję ruchów.  Uczniowie  wykonują  i zdobią  przedmioty sztuki użytkowej. Nabywają umiejętności w zakresie rękodzieła tj. szydełkowania, tkactwa, robienia na drutach i szeroko pojętych robótek ręcznych. Wykonują indywidualnie i zespołowo różne prace mające na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia Podczas pracy w pracowni uczniowie będą wyrabiać w sobie szacunek do wykonywanej pracy oraz nauczą się dążyć do ukończenia powierzonego zadania. Będą  szukać rozwiązań nie standardowych, a co z tego wynika  będą uczyć się dążyć do celu (ukończenia powierzonego zadania) na wiele sposobów, co zwiększy w nich kreatywne podejście do rozwiązywania problemu.

Baza szkoły

Szkoła Przysposabiająca do Pracy mieści się w budynku przy Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3b, w której znajdują się klasopracownie,  pracownia komputerowa oraz sala do zajęć ruchowych.

Sala gimnastyczna. Na zajęciach  wychowania fizycznego każdy znajdzie ćwiczenia odpowiednie dla siebie. Najważniejszym celem wszystkich zajęć fizycznych jest zdrowy, harmonijny rozwój młodzieży, ich zadowolenie i radość ze wspólnego sportowego wysiłku.

Sala lekcyjna. W ramach zajęć funkcjonowania osobistego i społecznego uczniowie poszerzają swoją wiedzę o treści przyrodniczo – matematycznej oraz humanistyczno-społecznej. Na zajęciach z wiedzy użytecznej omawiane są aktualne wydarzenia z kraju i ze świata. Doskonalone jest też posługiwanie się pieniędzmi, odczytywanie godziny na zegarze, mierzenie, ważenie. Nasi wychowankowie uczą się jak wypełniać ankiety, druki, dokumenty, wnioski do urzędów. Zastanawiają się nad własną przyszłością, nad tym, co mogą robić, co chcieliby robić, gdzie w przyszłości mogliby pracować. Poznają podstawowe pojęcia związane z pracą, BHP pracy, dowiadują się kto może im pomóc w poszukiwaniu pracy.

Sala komputerowa. Sala posiada 8 stanowisk komputerowych. Uczniowie doskonalą w niej umiejętności związane z obsługą i wykorzystaniem komputera jako źródła nauki, komunikacji i rozrywki.

Dodatkowo młodzież ma możliwość uczestniczenia w szeregu zajęć rewalidacyjnych, dzięki którym minimalizowane są  objawy różnego typu zaburzeń i deficytów rozwojowych. Uczniowie korzystają z zajęć: logopedycznych, terapii muzycznej, arteterapii, gimnastyki rehabilitacyjnej, zajęć sportowych, zajęć na basenie, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. Kształcenie obejmuje:

 • Kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności.
 • Przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac w tym porządkowych i pomocniczych, oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Edukacja uczniów opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych  opracowanych przez nauczycieli i specjalistów. W procesie kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi nauczyciele współpracują z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, ustalając kierunki oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ucznia respektujące wyznawane przez rodzinę wartości.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przygotowuje młodzież do pełnienia ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia.

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy powinien:

1)      być świadomy swojej niepełnosprawności i wynikających z niej   ograniczeń. Jednocześnie powinien znać swoje możliwości, umiejętności i mocne strony,

2)      mieć świadomość własnej tożsamości, akceptować siebie,

3)      posiadać kulturę osobistą, stosować zasady dobrego wychowania, nawiązywać pozytywne relacje z ludźmi,

4)      rozpoznawać sytuacje zagrożenia,

5)      świadomie unikać zagrożeń (nikotyna, alkohol, narkotyki, grupy nieformalne),

6)      powinien dostrzegać konieczność wykonywania określonej pracy lub zadania,

7)      w zależności od swoich możliwości i umiejętności, powinien być przygotowany do pracy w: warsztatach terapii zajęciowej, zakładzie pracy chronionej, na otwartym rynku pracy.

 

KONCEPCJA PRACY

ZESPOŁÓW REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH

NA LATA  2015-2020

 1. Misja zajęć rewalidacyjno – wychowawczych :osiągnięcie przez każdego ucznia optymalnego poziomu rozwoju pozwalającego na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny dla niego i otoczenia.

Motto: Każdy uczeń ma szansę

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi  polega na ich wszechstronnym rozwoju.  Rozwijane jest zainteresowanie otaczającą rzeczywistością oraz samodzielność w funkcjonowaniu w codziennym życiu i niezależność od innych osób na miarę indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

 1. Wizja:
 2. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze realizowane są w oparciu o indywidualne programy zajęć opracowane dla każdego ucznia, zawierające  diagnozę, zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz  zakres działań zgodny z Rozporządzeniem MEN z 23 kwietnia 2013r. Rozporządzenie wyraźnie wytycza obszary oddziaływań pedagogicznych i terapeutycznych, określając zakres zajęć:

1)      usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki,

2)      wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach  życia,

3)      kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym  indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć,

4)      nauka nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć,

5)      kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,

6)      rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, nauka rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,

7)      nauka celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.

W oparciu o wymienione rozporządzenie informacje na temat każdego ucznia odnotowywane są co miesiąc w prowadzonym dla niego zeszycie obserwacji.

 1. Osiągnięcia uczniów analizowane są podczas spotkań zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  co wpływa na osiąganie lepszych wyników w pracy. Realizacja osiągnięć uczniów zawartych w indywidualnych programach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest omawiana i porównywana, a wnioski służą poprawie efektywności pracy.
 2. Podczas spotkań zespołu przedmiotowego następuje wymiana wiedzy odnośnie nabytych  umiejętności, doświadczeń dotyczących pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz szczegółowo omawia się i analizuje wnioski z nadzoru pedagogicznego.
 3. Osiągnięcia  uczniów z głębokim stopniem  niepełnosprawności  intelektualnej promowane  są  poprzez udział w wystawach, zawodach sportowych, konkursach, występach artystycznych oraz poprzez publikację artykułów w szkolnych i lokalnych mediach.
 4. Podnoszenie jakości nauczania  jest efektem wprowadzania nowych metod i technik pracy poznanych na odbytych formach doskonalenia zawodowego. Uwzględniają one specyfikę pracy z uczniem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.
 5. W celu wzajemnego wspomagania nauczycieli w realizacji procesu nauczania na zespole przedmiotowym lub w kontaktach indywidualnych nauczycieli omawiane są sytuacje problemowe, aby wspólnie ustalić ich rozwiązanie i wyciągnąć wnioski. Organizowane są lekcje otwarte.
 6. Potrzeby środowiska uczniów rozpoznawane są poprzez wywiady środowiskowe, rozmowy z opiekunami, rodzicami oraz własne obserwacje nauczycieli. W miarę możliwości i potrzeb udzielane jest wsparcie rodzicom, opiekunom w rozwiązywaniu tych problemów.
 7. Współpraca z instytucjami i organizacjami podejmowana jest w zależności od możliwości i potrzeb poprzez wspólne organizowanie imprez, uczestniczenie w imprezach organizowanych przez wymienione podmioty.
 8. Włączanie uczniów nauczania indywidualnego w życie szkoły odbywa się poprzez ich udział w spotkaniach integracyjnych, na miarę ich możliwości psychofizycznych, z zespołami rewalidacyjno-wychowawczymi, grupami klasowymi, społecznością szkolną, lokalną.

III. Struktura/ kształcenie :

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są specyficzną formą realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci z upośledzeniem umysłowym stopnia głębokiego posiadającym orzeczenie o potrzebie takich zajęć w formie zajęć indywidualnych lub zajęć zespołowych. Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć. Na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze mogą uczęszczać osoby w wieku od 3 do 25 lat.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych  wchodzą zespoły rewalidacyjno – wychowawcze dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, funkcjonujące  przy Szkole Podstawowej nr 7 Specjalnej. Poza zespołami funkcjonuje forma nauczania indywidualnego realizowana w domach rodzinnych uczniów.

Szczegółowe wytyczne i zasady  realizacji zajęć zawarte są w Rozporządzeniu MEN z dn. 23 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z  niepełnosprawnością intelektualną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Każdy nauczyciel musi rozbudzić w swoim uczniu poczucie sprawczości pozytywnej, przekonać go, że może osiągać sukcesy dzięki swoim działaniom twórczym. Wszyscy potrzebujemy przecież motywacji do działania , wiary w siebie i wzmocnień pozytywnych, aby przezwyciężyć lęk przed porażką Wytyczne do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim określają zakres i kierunek oddziaływań rewalidacyjno-wychowawczych dla optymalnego rozwoju jednostki na miarę jej potrzeb i możliwości w myśl zasad:

1)      każde dziecko rozwija się,

2)      rozwój jest integralny i całościowy,

3)      rozwój jest radosny,

4)      twórczość dziecka jest wartością,

5)      najważniejsze jest odpowiednie komunikowanie się.

Aby prawidłowo egzystować w otaczającej rzeczywistości należy posiąść umiejętność komunikowania się. Należy znależć najbardziej dogodny sposób kontaktowania się z otoczeniem i wypracować swoisty słownik, korzystając ze wszystkich możliwych sposobów porozumiewania się.

Podczas udziału  w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych uczestnik powinien   nabyć umiejętność autoorientacji (orientacji w schemacie własnego ciała) oraz uzyskać jak najwięcej wiadomości na temat otaczającej rzeczywistości, tak aby mógł być jak najbardziej niezależny i samodzielny.

 1. Baza:

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze realizowane są na terenie Domów Pomocy Społecznej w Augustowie i Studzienicznej oraz w domach rodzinnych wychowanków. Podczas zajęć  wykorzystujemy  gamę specjalistycznych technik i metod, jak: metoda Knillów, Bobathów, Pedagogiki Zabawy, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, masaży, muzykoterapii, stymulacji polisensorycznej, komunikacji alternatywnej, F. Affolter itp. Korzystamy ze specjalistycznych pracowni – Sali Doświadczania Świata, pracowni ceramicznej, ze sprzętu rehabilitacyjnego i bogatej bazy pomocy dydaktycznych. Nauczyciele poszukując nowych pomysłów tworzą własnoręcznie wykonane  pomoce dostosowane do potrzeb konkretnych uczniów. Dbają o odpowiednią aranżację otoczenia i dostarczanie wychowankom różnorodnych bodźców. Cenną formą usprawniania uczniów jest dogoterapia.  W efekcie poszukiwań nowych sposobów oddziaływań terapeutycznych tworzymy zespoły teatralne, umożliwiamy uczniom wykorzystywanie ciekawych technik plastycznych, kontakt z muzyką i realizację programu : ,, Spotkania z książką”. Systematycznie współpracujemy z augustowskimi wolontariuszami oraz placówkami kultury. Uczestniczymy w spotkaniach integracyjnych w ramach imprez okolicznościowych. Nasi uczniowie biorą udział w  Programie Treningu Aktywności Motorycznej MATP Olimpiad Specjalnych. Uczestniczą dzięki temu w zawodach sportowych  dostosowanych do ich możliwości.