• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

BEZPIECZEŃSTWO KOMUNIKACYJNE

BEZPIECZEŃSTWO KOMUNIKACYJNE- ZAPOBIEGAMY WYPADKOM NA DRODZE, ZDOBYWAMY KARTĘ ROWEROWĄ

Email Drukuj PDF

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

W roku szkolnym 2011/2012 została wdrożona innowacja pedagogiczna:

BEZPIECZEŃSTWO KOMUNIKACYJNE- ZAPOBIEGAMY WYPADKOM NA DRODZE, ZDOBYWAMY KARTĘ ROWEROWĄ.

Adresatami innowacji byli uczniowie Gimnazjum nr 5 Specjalnego im. Jana Pawła II w Augustowie, klasa I - III  i  Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, klasa I – III.

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją były przeprowadzone w formie zajęć pozalekcyjnych.

Innowacja polegała na przeprowadzeniu działań profilaktycznych wśród uczniów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Potrzeba przeprowadzenia innowacji wynikała z tego, że nasz kraj przoduje  w europejskich statystykach pod względem ilości  i skutków wypadków drogowych. Na polskich drogach ginie średnio 14 osób na 100 000 mieszkańców, to trzykrotnie więcej niż średnia europejska.

Można temu przeciwdziałać tylko poprzez edukację z zakresu bezpieczeństwa komunikacyjno-drogowego.

Cele ogólne innowacji to:

 1. Przygotowanie ucznia do samodzielnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, jako pieszego, pasażera i rowerzysty.
 2. Wdrażanie uczniów do podejmowania decyzji w sytuacjach, w jakich mogą znaleźć się na drodze.
 3. Uświadomienie przyczyn i skutków wypadków drogowych.
 4. Opanowanie wiadomości, umiejętności oraz kształcenie postaw w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 5. Dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych pomiędzy warunkami pogodowymi, a bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego.
 6. Kształtowanie zasady ograniczonego zaufania i promowanie nawyku "Bądź widoczny na drodze”.
 7. Przygotowanie uczniów do zdobycia karty rowerowej.

Cele szczegółowe:

Uczeń ( na miarę swych możliwości i umiejętności ) będzie:

 • znał i przestrzegał zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • znał skutki nieprzestrzegania zasad prawidłowego zachowania się na drogach,
 • przestrzegał zasad bezpiecznych zachowań w środkach komunikacji publicznej,
 • znał numery telefonów alarmowych, umiał prawidłowo zgłosić wypadek,
 • potrafił prawidłowo udzielić pierwszej pomocy ofiarom wypadku,
 • znał przepisy i znaki drogowe dotyczące rowerzystów, zdobędzie kartę rowerową,
 • posiadał nawyk noszenia elementów odblaskowych lub jasnego ubrania w czasie poruszania się o zmierzchu i podczas złej pogody,
 • znał normy prawidłowych zachowań społecznych.

 

Innowacja była realizowana na podstawie opracowanego programu własnego opartego na podstawie programowej oraz na bazie kilkuletnich obserwacji i doświadczeń     w prowadzeniu zajęć z zakresu bezpieczeństwa.

Nowatorstwo innowacji polegało na wyposażeniu uczniów w  wiadomości, umiejętności i nawyki niezbędne do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym poprzez praktyczne wdrożenie do rozumienia i przestrzegania podstawowych zasad zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym.

Działania praktyczne dotyczyły włączenia uczniów we wspólne organizowanie zajęć w terenie, rajdów pieszych i rowerowych, wycieczek. Były przeprowadzane konkursy wiedzy i umiejętności praktycznych. Wzięliśmy udział w programach, kampaniach  i konkursach ogólnopolskich propagujących bezpieczeństwo.

Zaprosiliśmy do współpracy instytucje związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Najważniejszymi przedsięwzięciami w czasie realizacji innowacji pedagogicznej było:

 1. Organizowanie spotkań z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego.
 2. Zorganizowanie spotkania z ratownikami ze Straży Pożarnej nt.,,I ty możesz uratować komuś życie”.
 3. Zorganizowanie ,, Akcji  Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”  - ( jeden dzień w roku szkolnym przeznaczony na promowanie wiedzy z zakresu BRD).
 4. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego na kartę rowerową.

Do efektów(korzyści)  wynikających z wdrożenia innowacji pedagogicznej możemy zaliczyć m. in.:

 1. Zwiększenie  świadomości z zakresu bezpieczeństwa.
 2. Samodzielne uczestnictwo w ruchu drogowym, jako pieszy, pasażer  i rowerzysta.
 3. Poszerzenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu różnych sytuacji na drodze.
 4. Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku drogowego, reagowania, gdy ktoś potrzebuje pomocy.
 5. Zdobycie karty rowerowej.
 6. Rozwinięcie odpowiednich, kulturalnych nawyków i umiejętności przydatnych w ruchu drogowym.

 

Najważniejszym efektem innowacji było nie tylko zdobycie przez uczniów określonego zasobu wiadomości i umiejętności praktycznych, ale również  osiągnięcie świadomości, w jak dużym stopniu bezpieczeństwo zależy od nich samych, że to oni mogą wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków na drogach.

Ponadto realizacja innowacji umożliwiła uczniom nabycie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych przygotowujących ich do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz dbałości o zdrowie i życie własne i innych.

p. Elżbieta Barwicka