• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

BIEŻĄCE

PRZETARG 2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.augustowski.home.pl , www.zssaugustow.pl


Augustów: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo-dydaktycznego Augustowskiego Centrum Edukacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z dociepleniem budynku oraz infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz ciągiem pieszym, na działkach o nr ewid. gruntu 118/2 i 63 położonych przy Al. Kard. Wyszyńskiego 3B w Augustowie
Numer ogłoszenia: 118995 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Augustowski , ul. 3-go Maja 29, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, tel. 87 643 96 50, faks 87 643 96 95.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.augustowski.home.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo-dydaktycznego Augustowskiego Centrum Edukacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z dociepleniem budynku oraz infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz ciągiem pieszym, na działkach o nr ewid. gruntu 118/2 i 63 położonych przy Al. Kard. Wyszyńskiego 3B w Augustowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Roboty budowlano - montażowe: 1) wydzielenie klatki schodowej jako odrębnej strefy pożarowej wraz z systemem jej oddymiania, 2) wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, systemu sygnalizacji pożarowej, 3) wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej p.poż., 4) wykonanie łazienek dla osób niepełnosprawnych na piętrze i poddaszu, 5)adaptacja pomieszczeń dydaktycznych na potrzeby uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, 6)wydzielenie z korytarza pomieszczenia szatni, 7) wymiana stolarki drzwiowej wraz z dostosowaniem otworów drzwiowych, 8)wymiana okładzin ściennych i podłogowych, 9)roboty malarskie ścian i sufitów, 10)wymiana balustrad, parapetów i obudów grzejników, 11)wykonanie docieplenia budynku wraz z elewacją, 12)wymiana pokrycia dachowego nad częścią parterową budynku, 13)wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, podokienników, 14)remont instalacji elektrycznych i niskoprądowych, 15)remont wewnętrznej instalacji wodociągowej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji, 16)wykonanie przyłącza wodociągowego, 17)wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, 18)wykonanie zewnętrznego ciągu komunikacji pieszej, 19)geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 2. Zagospodarowanie terenu budowy niezbędne do prowadzenia robót budowlano-montażowych. 3. Prace zabezpieczające w budynku: zabezpieczenie istniejącej infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej przed ujemnymi skutkami prowadzonych robót podstawowych zgodnie z przedstawionym zakresem rzeczowym robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.32.10.00-3, 45.26.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 14000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 18.06.2014 r. do godz. 10:00

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz.U.z 2013r., poz 907 z późn.zmianami/, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1. tej ustawy - formularz nr 2.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wybudowaniu lub remoncie budynku, przy czym remont obejmował roboty budowlane, elektryczne i sanitarne, a wartość wykonanego zamówienia jest nie mniejsza niż 400 tysięcy brutto - formularz nr 6.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego prze oferenta według formularza nr 7
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 2 specyfikacji (formularz nr 5 ); Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 2 specyfikacji (formularz nr 5 ).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia.Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości wynoszącej co najmniej 100% ceny składanej oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.augustowski.home.pl , www.zssaugustow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie, ul.Mickiewicza 2, 16-300 Augustów, tel/fax:87 643 43 36, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie, ul.Mickiewicza 2, 16-300 Augustów, tel/fax:87 643 43 36.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie