INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

            Kolejne miesiące zajęć – kolejne wyzwania edukacyjne! W zajęciach uczestniczą nowi uczniowie – realizujemy bardzo ważne tematy wspierające codzienne funkcjonowanie. Bieżące priorytety: rozwijanie komunikowania się (również przy zastosowaniu PCS, konkretów oraz zdjęć), ćwiczenia w praktycznym posługiwaniu się pieniędzmi – określamy równowartość monet, stymulowanie percepcji wzrokowej, ćwiczenia pamięci i uwagi.

To przecież oczywiste … trening czyni mistrza!!!

Augustynowicz

dogoterapia

Terapia i edukacja z czworonogim przyjacielem.

W naszej szkole dzięki realizowanemu projektowi: Kompleksowy Program Rozwoju Szkół Specjalnych w Augustowie, odbywają się zajęcia między innymi z dogoterapii. Zajęcia dostarczają naszym uczniom wielu pozytywnych wrażeń i rozszerzają ich wiedzę w atrakcyjny dla nich sposób. W zajęciach wsparcia udziela pies rasy golden retriever -Adela.  Cele zajęć i sposób ich realizacji, dopasowane są do potrzeb i możliwości każdego uczestnika zajęć. Uczniowie poznali zasady zachowania się podczas zajęć z psem, potrzeby psa i sposoby opieki nad zwierzętami, nauczyli się rozpoznawać emocje własne i psa oraz poznali zawody, w których pies pomaga człowiekowi. W czasie ciekawych ćwiczeń poznali i rozwijali swoje zmysły. Ćwiczenia ruchowe wykonane wspólnie z psem motywowały uczniów do wysiłku fizycznego oraz przynosiły im wiele radości. Nauka liczenia też jest przyjemna, jeżeli policzone smaczki dla psa uczeń może własnoręcznie wręczyć dla czworonogiego przyjaciela -Adeli. Przyjemna jest nauka czytania i czytanie, jeżeli słuchaczem jest przyjaciel – pies, który nie ocenia.

Komunikacja alternatywna

10 uczniów bierze udział w indywidualnych zajęciach z zakresu komunikacji alternatywnej, ze względu na niemożność porozumiewania się mową werbalną w sposób zrozumiały dla otoczenia. Uczą się komunikować własne pragnienia, pracować  zgodnie z planem aktywności ułożonym z symboli PCS, zdjęć , etykiet wyrazowych  lub zdań.  Stopniowo są wdrażani do dialogowania z wykorzystaniem narzędzi wspierających komunikację – komunikatorów, książek do komunikacji,  werbalnych asystentów nauczyciela, tablic tematycznych złożonych ze zdjęć, symboli PCS, etykiet wyrazowych.  Wykorzystanie gestów oraz naturalnych eksponatów, kukiełek, zdjęć, prezentacji multimedialnych, gier dydaktycznych  w zdecydowany sposób uatrakcyjnia zajęcia w dążeniu do pełnej komunikacji. Uczestnicy zajęć uczą się  formułować komunikaty według metody PECS na pasku zdaniowym, korzystać ze wsparcia w postaci komunikatorów werbalnych. Budowanie sytuacji edukacyjnych skłaniających do spontanicznej komunikacji intencjonalnej pozwala rozwijać się społecznie zarówno w szkole jak i poza nią. Często możność wypowiedzenia swoich pragnień poprzez zastosowanie wsparcia komunikacyjnego jest szansą na wyeliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie. Mamy nadzieję że systemy komunikacyjne będą „żywe” i wykorzystywane zarówno w szkole, środowisku domowym uczniów jak i w innych sytuacjach i miejscach, w których znajdą się nasi uczniowie.

Mowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka, jego osiągnięcia. Stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć. Zajęcia maja na celu nauczyć uczniów komunikowania się za pomocą różnych form, w zależności od indywidualnych możliwości poszczególnych uczniów. Nauka posługiwania się obrazkami i gestami opiera się na  upodobaniach dziecka. Nauczyciel na bieżąco tworzy plan pracy z dzieckiem, dostosowując go do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Plan obejmuje następujące formy pracy i tematykę:

  • wypowiadanie się ucznia podczas zajęć szkolnych,
  • określanie czasu i pogody na przygotowanej do tego celu tablicy,
  • układanie i „odczytywanie” planu dnia, planu zajęć szkolnych,
  • korzystanie z tablic wyborów określających np. jedzenie, czynności, przedmioty,
  • wykorzystanie z tablic tematycznych w kontaktach z innymi osobami,
  • „odczytywanie” planu czynności (np. wykonanie pracy plastycznej),
  • uczestniczenie w „opowiadaniu” książek, bajek, zdarzeń, mówieniu wierszy przy pomocy symboli (PSC),
  • wykorzystywanie tematycznych piosenek, wyliczanek, zabaw paluszkowych.

 

 

  1. Monika Korzeniecka, P. Agnieszka Joanna Turowska

Zajęcia z integracji sensorycznej z panem Zbyszkiem Zadrożnym

W ramach projektu „ Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie” prowadzone są indywidualne zajęcia terapeutyczne z zakresu integracji sensorycznej. Uczestniczy w nich ośmioro uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej.  Zajęcia z integracji sensorycznej prowadzone z dziećmi w młodszym wieku szkolnym są najbardziej efektywne . Poprzedzone są indywidualną diagnozą. Ćwiczenia są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Na zajęciach wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt zakupiony ze środków projektu. Dzięki niemu zwiększył się repertuar stosowanych ćwiczeń. Uczniowie poddawani są stymulacji dotykowej, proprioceptywnej, zapachowej. Wpływa to na ich aktywność na zajęciach i poprawia funkcjonowanie zaburzonych sfer.

                                                                                                                                                                                                        Prowadzący zajęcia – Zbigniew Zadrożny

TERAPIA RUCHOWA z panem Jackiem Markowskim

Ćwiczenia są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, przeprowadzane są w formie ścisłej oraz w formie zabawy.

Celem ćwiczeń jest rozwijanie ogólnej wydolności, wytrzymałości organizmu, wzmocnienie gorsetu mięśniowego, usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej, usprawnienie wentylacji płuc (ćwiczenia oddechowe). Prowadzone są gry i zabawy zręcznościowe mające na celu m.in.  uczenie współdziałania w grupie. U dzieci z ograniczonym zakresem ruchomości w stawach przeprowadzane są ćwiczenia redresywne, czynno-bierne. Poprzedzone są one masażem rozluźniającym napiętych grup mięśniowych. Przeprowadzane są ćwiczenia specjalistyczne korygujące wady postawy.

Dzieci diagnozowane są za pomocą narzędzi diagnostycznych takich jak: test LOVETTA (badanie siły mięśniowej), badany jest zakres ruchomości w stawach, w kręgosłupie, taśma miernicza, goniometr . Diagnozowane są wady postawy .

Zajęcia indywidualne – arteterapia z panią Bożenną Łukaszewicz

         Zajęcia  mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Prowadzone są w celu usprawniania sensorycznego oraz integracji czynności zmysłowo-nerwowych,  w tym rozwijania percepcji wzrokowej i spostrzegania, rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijania sprawności manualnej i pobudzania rozwoju motoryki, ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijania twórczego myślenia i wyobraźni, rozwijania zainteresowań, talentów plastycznych, wspomagania samodzielności osobistej i społecznej,  ekspresyjnego przedstawiania uczuć i obrazu świata.

            W czasie zajęć tworzone są warunki niezbędne do zapewnienia uczniowi poczucia bezpieczeństwa, wzmocnienia poczucia własnej wartości i akceptacji oraz komfortu psychicznego, nawiązania pozytywnego kontaktu emocjonalnego z nauczycielem,   wdrażania do samodzielnego wykonywania czynności, uczenia się umiejętności kontroli własnych zachowań i kształtowanie niezależności uczuciowej, rozwijania wrażliwości i kreatywności artystycznej zgodnie z potrzebami i możliwościami ucznia.
Zajęcia obejmują ośmiu uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum i odbywają się indywidualnie dla każdego ucznia przez 1 godzinę.

Formy i metody pracy są  dostosowane  do specyfiki indywidualnych potrzeb ucznia. Przy ustalaniu kierunków pracy jest uwzględnione indywidualne tempo rozwoju, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania, uzdolnienia i mocne strony ucznia. Wszystkie, nawet niewielkie, postępy ucznia są wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z panią Beatą Augustynowicz

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Kompleksowy rozwój Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie” prowadzone są indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Wiodącym celem działań edukacyjno – terapeutycznych prowadzonych wobec dziecka jest wszechstronne stymulowanie i wzmacnianie obszarów sfer poznawczych, społecznych, komunikacyjnych, motorycznych (grafomotoryki). Podczas zindywidualizowanych zajęć można koncentrować się na pracy wspierającej mocne i słabe obszary funkcjonalne dziecka, rozwijać jego zainteresowania oraz korygować deficyty.
Podczas zajęć wykorzystywane są metody i techniki pracy dostosowane indywidualnie do dziecka, obejmują one naukę naśladowania, praktycznych doświadczeń, terapię ręki, stymulację sensoryczną, pedagogikę zabawy.
Umiejętności poznawcze rozwijają obszary związane z koncentracją uwagi, koordynacją wzrokowo – ruchową, umiejętnością klasyfikowania i segregowania, układania sekwencji naprzemiennych, tworzenia zbiorów oraz nabywania umiejętności pisania, czytania, liczenia. Rozumienie związków przyczynowo – skutkowych, relacji wielkościowych, przestrzennych, ćwiczenia w zakresie schematu ciała wpływają na świadome postrzeganie otaczającej rzeczywistości przez dziecko.
Istotne znaczenie ma komfort emocjonalny podczas indywidualnej pracy z dzieckiem, który wzmacnia poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa, aktywność planowaną i spontaniczną oraz świadomość realizacji.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020