Szkoła Podstawowa edukacja w klasach 4-8

Priorytetowe cele edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną :

 1. Praca edukacyjno – terapeutyczna oparta na zintegrowanej realizacji Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych, opracowanych przez zespół nauczycieli i specjalistów na podstawie dokonanej wielospecjalistycznej diagnozy umiejętności funkcjonalnych.
 2. Rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą na przyszłe w miarę samodzielne życie w dorosłości.
 3. Budowanie tożsamości ucznia, rozwijanie Jego autonomii, poczucia godności, wdrażanie do funkcjonowania społecznego oraz rozumienia i przestrzegania norm społecznych.
 4. Zaspokajanie specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów.
 5. Wytyczenie indywidualnych kierunków pracy z uczniem uwzględniających tempo rozwoju, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania i uzdolnienia.
 6. Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i komfortu psychicznego.
 7. Wieloprofilowa współpraca z Rodziną ucznia włączająca do codziennego życia szkolnego oraz kontynuująca wytyczone kierunki oddziaływań edukacyjno – terapeutycznych.

Struktura zajęć edukacyjnych:

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • Zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • Zajęcia rozwijające kreatywność
 • Wychowanie fizyczne
 • Religia
 • Zajęcia rewalidacyjne; terapia psychologiczna, logopedyczna, ruchowa, Integracji Sensorycznej, muzykoterapia, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Oferta udzielanej  pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 • Różnorodne zajęcia indywidualne i zespołowe w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie”.
 • Realizacja potrzeb i zainteresowań uczniów w ramach godzin do dyspozycji dyrektora.
 • Oferta prowadzonych warsztatów tematycznych kierowana do Rodziców, wspierająca działania edukacyjno – wychowawcze.

Zajęcia w naszej szkole prowadziwykwalifikowana kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem: oligofrenopedagodzy, logopedzi, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, muzykoterapeuta, fizjoterapeuta, dogoterapeuta, artyterapeuta.

Edukacja, terapia i zabawa prowadzona jest z wykorzystaniem nowatorskich metod pedagogicznych:elementy metody Marii Montessori, stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, poranny krąg, pedagogika zabawy, ruchu rozwijającego W. Sherborne, programy aktywności M. i Ch. Knillów, metoda prowadzenia dłoni F. Affolter, program rozwijający percepcję wzrokową, alternatywna komunikacja z PCS, dogoterapia, muzykoterapia, arteterapia, terapia ręki, zabawy paluszkowe, bajka, relaks, wizualizacja, uczenie przez naśladownictwo ruchowe i statyczne, elementy terapii behawioralnej, treningi umiejętności społecznych, elementy metody Edukacji Przez Ruch, doświadczania.

Oferujemy
– diagnozę i terapię pedagogiczną

– diagnozę i ocenę funkcjonowania dzieci w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R

– badanie kwestionariuszem Gunzburga PAC-1

– grupowe i indywidualne zajęcia edukacyjne

– zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

– zajęcia edukacyjne prowadzone pedagogiką M. Montessori

– stymulację rozwoju mowy

– pracę z dziennym / indywidualnym planem aktywności PCS

– modyfikację zachowań trudnych w oparciu o terapię behawioralną

– trening samodzielności

– trening umiejętności społecznych

– ćwiczenia wspomagające rozwój zabawy

– trening koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo – ruchowej

– terapię ręki

– indywidualne porady dla rodziców
– wspomaganie rodziców w procesie edukacyjno- wychowawczym

Ponadto oferujemy:

 • pracę nad rozwojem komunikacji alternatywnej dziecka wykorzystującą najnowocześniejsze techniki i metody z użyciem komputera, tabletu, tablicy interaktywnej, komunikatorów i innych urządzeń peryferyjnych!
 • metodę ćwiczeń praktycznych i doświadczeń!
 • zajęcia z zastosowaniem arteterapii, choreoterapii, muzykoterapii!
 • zajęcia wykorzystujące aktywność własną i inwencję dziecka poprzez zabawy tematyczne, inscenizacje, teatrzyki i scenki dramowe!

Nasze doświadczenie, to 18 lat pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie innowacyjnych programów i działań dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, współpraca ze środowiskiem lokalnym i ogólnopolskim, organizacja iwentów integracyjno – społecznych, zajęcia w plenerze, zajęcia bazujące na zainteresowaniach uczniów.

Zajęcia organizowane są  w budynku wyposażonym w:

– salę doświadczania świata

– salę integracji sensorycznej

– gabinet logopedyczny

– gabinet terapii ruchowej

– salę treningu samodzielności w zakresie przygotowania posiłków

– wielospecjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne wspomagające rozwój dziecka.