podstawowa

Edukacja wczesnoszkolna w szkole podstawowej

            W pracy z dzieckiem najmłodszym z niepełnosprawnością intelektualną kieruję się podstawowa zasadą wszechstronnego poznania Jego możliwości, umiejętności, aktywności własnej oraz zainteresowań. Stanowi to bazę do opracowania Indywidualnego Program Terapeutycznego zawierającego treści spójne z podstawą programową. W tym celu przeprowadzam szczegółową diagnozę funkcjonalną profilem psychoedukacyjnym PEP – R Erica Schoplera. Istotne znaczenie ma ścisła współpraca z Rodzicem – partnerem w realizacji założonych celów i osiągnięć.

Priorytetem w rozwoju autonomii i niezależności dziecka jest nauka samodzielności w jak najszerszych obszarach funkcjonowania – co kształtuję poprzez cykliczne zajęcia praktyczne, doświadczenia, modelowanie, pełnienie obowiązków dyżurnego.Wspieram się zasadami z zakresu terapii ręki oraz gimnastyki paluszkowej. Podczas zajęć dbam o dobry humor i radość, wzajemne relacje – przez co nauka staje się wspaniałą zabawą!

Nie zapominam o zasadach wychowawczych, integracji nowej grupy rówieśniczej, nauki oczekiwania na swoją kolej, pracy samodzielnej oraz w zespołach zadaniowych, pamiętam o zasadach związanych z terapią poznawczo – behawioralną. Naukę relacji społecznych – rozpoczynam od treningu w klasie poprzez odgrywanie scenek tematycznych – następnie w celu generalizacji, prowadzę trening w środowisku.  Zajęcia z małymi dziećmi wymagają ciągłej ekspresji, aktywności i zaangażowania – pracuję metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dobrego Startu M. Bogdanowicz, aktywności Ch. Knilla, pedagogiką zabawy, edukacją przez ruch D. Dziamskiej, metodą ośrodków pracy.

Uczniowie nabywają elementarne umiejętności w zakresie technik szkolnych jak czytanie, pisanie, liczenie. Poznają relacje przestrzenne, wielkościowe, czasowe oraz proste zależności przyczynowo – skutkowe. Wspierane są one odpowiednio opracowanymi autorskimi materiałami dydaktycznymi dostosowanymi indywidualnie dla każdego dziecka. Realizacja zajęć przebiega zgodnie z przygotowanym planem dnia – który zapewnia poczucie bezpieczeństwa, daje możliwość przewidywania kolejnych działań. Wiodącą misję stanowi rozwój umiejętności komunikacyjnych każdego dziecka (zwłaszcza nie mówiącego), wzmacniając artykulację wprowadzam komunikację alternatywną – w tym celu opracowuję plansze tematyczne uwzględniające zasadę możliwości percepcyjnych od wykorzystania zdjęć, poprzez symbole PCS.

Podczas zajęć oferuję cykliczne wycieczki tematyczne, poznawanie świata w terenie, realizuję ogólnopolskie projekty profilaktyczne, np. WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”, „Mleko i owoce w szkole”, włączam się w szkolne i lokalne kampanie społeczne, prowadzę zajęcia z wolontariuszami. Wszyscy uczniowie biorą udział w występach, śpiewają, recytują, tańczą, jeżdżą na wycieczki… Krótkie – tematyczne inscenizacje „teatralne” rozbudzają w Nich spontaniczną radość i energię. W pracy wykorzystuję technologię komputerową, uczniowie korzystają z tablicy interaktywnej. Troszczę się o bezpieczeństwo oraz komfort pracy i wypoczynku.

Szczególnym wsparciem otaczam również Rodziców – pomagam im w zrozumieniu zachowań i postaw dziecka, staram się wyjaśnić Jego oczekiwania i potrzeby, uczulam na umiejętność analizy i interpretacji sytuacyjnej.

Pracuję z pasją i zaangażowaniem, którą przenoszę na moje dzieciaki!

 

Przygotowanie zawodowe:

 • Wyższe studia magisterskie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, na kierunku pedagogika specjalna –oligofrenopedagogika,
 • Studium Nauczycielskie – wychowanie przedszkolne,
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspmagania rozwoju i eduakcji uczniów

autystycznych

 • Studia podyplomowe o kierunku – psychologia kliniczna

Warsztaty, szkolenia:

 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) SYNAPSIS w Warszawie,
 • zdobyłam umiejętności w zakresie prowadzenia terapii behawioralnej – Stosowana Analiza Zachowania, poznawczo – behawioralna terapia dziecka, ukończyłam III – stopniowe szkolenia z zakresu terapii behawioralnej, zachowań niepożądanych i procedur ich redukowania prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, Centrum Terapii Behawioralnej w Gdańsku oraz SYNAPSIS w Warszawie
 • ukończyłam III stopniowe szkolenie z Terapii Ręki: „Grafomotoryka – praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem”,  „Dysgrafia – terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym” CWRO w Warszawie. Gimnastyka paluszkowa  – warsztaty
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się, CIP Białystok
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP – R
 • Prezentacje edukacyjne w programie Power Point
 • Metoda „Dobrego Startu” M. Bogdanowicz
 • Program szkoleniowy w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne – I i II stopień
 • ADHD – uczeń z objawami nadpobudliwości psychoruchowej
 • Cykliczne szkolenia i warsztaty z metod aktywizujących w pracy z dzieckiem… itd., itd.

 

Wychowawczyni klas I – II – III

Beata Augustynowicz