REKRUTACJA

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie informuje, że trwa nabór do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej im. Jana Pawła II ,

klasy pierwszej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Jana Pawła II w Augustowie.

Szczegółowe informacje sekretariacie szkoły.

 

  1. Do klasy pierwszej  szkoły podstawowej specjalnejprzyjmowani są na wniosek rodziców  (prawnych opiekunów)  kandydaci posiadający orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego , wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów oraz decyzję Starosty Powiatu Augustowskiego.
  2. Przyjęcie do trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami może ubiegać się kandydat,  który ukończył Gimnazjum, a także w zadawalającym stopniu opanował przewidziane programowo wiadomości i umiejętności.

 

Do wybranej szkoły przyjmujemy uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Podstawowe dokumenty niezbędne do przyjęcia ucznia do Szkoły:

– orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

– skierowanie do kształcenia w szkole specjalnej wydane przez Starostę Powiatu Augustowskiego,

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej specjalnej.

W ramach tych szkół funkcjonują :

– klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym  oraz dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi

– zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

– nauczanie indywidualne

Celem działalności szkoły jest realizacja zadań z zakresu wszechstronnego rozwoju uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczniów z autyzmem i uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi na miarę indywidualnych możliwości, przygotowanie ich do codziennego życia, aby mogli w pełni uczestniczyć w życiu w integracji ze społeczeństwem. Szkoła prowadzi kształcenie teoretyczne i praktyczne w zakresie przysposobienia do pracy.

Szkoła oferuje :

– mało liczne klasy

– zajęcia rewalidacyjne ze specjalistami: logopedą, psychologiem, rehabilitantem, terapeutą SI

– nowoczesne metody  pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów jak : komunikacja alternatywna PCS, ruchu rozwijającego V. Sheroborne, dobrego startu M. Bogdanowicz, Programy aktywności M.K. Knillów, F. Affolter, Pedagogika zabawy, muzykoterapia, arteterapia itp.

– pracownie specjalistyczne : logopedyczna, integracji sensorycznej, komputerowa, terapii ruchowej,  Sala Doświadczania Świata,

– pracownie przysposobienia do pracy: gospodarstwa domowego, witrażu, wikliny, obróbki drewna i metalu, renowacji wnętrz i ich wyposażenia, poligraficzna, dekoratorstwa i sztuki użytkowej, papieru czerpanego, krawiecka

– dodatkowe zajęcia w kołach zainteresowań: plastycznym, muzyczno-tanecznym, komunikacyjno-drogowym, biblijnym, sportowym

– realizację autorskich programów dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów

Walory naszej szkoły :

– wykwalifikowana kadra pedagogiczna

– bogata baza dydaktyczna

– troska o bezpieczeństwo uczniów oraz  profilaktykę prozdrowotną, prowadzenie Klubu Bezpiecznego Puchatka, realizacja zdrowotnych programów ogólnopolskich

– opieka świetlicowa uczniom

– organizacja Przeglądu Piosenki ,,Wśród Nas” i Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, konferencji, ogólnopolskich i regionalnych zawodów sportowych, wycieczek

– promowanie twórczości i osiągnięć uczniów w konkurach, kiermaszach itp.

– działalność sekcji sportowej Olimpiad Specjalnych ,,Kormorany” odnoszącej sukcesy międzynarodowe w Shanghaju, Atenach

– współpraca z wolontariatem, ośrodkami kultury i instytucjami

– konsultacje dla rodziców

– prowadzenie akcji charytatywnych

– kolportaż gazetki szkolnej „Wśród Nas”

 

Zgłoszenia do szkoły przyjmuje sekretariat szkoły codziennie w godz. 7.30-15.30