Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z psychologiem realizowane są w małych grupach lub indywidualnie. Cele i sposoby realizacji są indywidualnie dobierane do potrzeb możliwości uczniów.

Stała współpraca z wychowawcami i nauczycielami pozwala na bieżąco wspierać uczniów  i ich rodziców w trudnych sytuacjach.

 

Cele realizowane podczas zajęć z psychologiem w szkole podstawowej:

 • nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego ucznia z nauczycielami oraz między uczniami;
 • nauka rozpoznawania stanów emocjonalnych u siebie i innych osób;
 • uczenie reagowania w sytuacjach trudnych emocjonalnie, konfliktowych i niebezpiecznych;
 • wdrażanie do przestrzegania norm współżycia w grupie;
 • uczenie się współuczestnictwa i współpracy podczas zabawy i zajęć;
 • kształtowanie kompetencji społecznych: tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami;
 • rozwijanie motywacji do porozumiewania się z drugą osobą (rówieśnikiem, dorosłym), komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych za pomocą mowy lub wspomagających bądź alternatywnych metod komunikacji;
 • wspieranie rozwoju komunikacji;
 • uczenie się umiejętności kontroli własnych zachowań i kształtowanie niezależności uczuciowej; uczenie się określania własnych mocnych stron i trudności;
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych; uczenie umiejętności radzenia sobie z lękiem, niepokojem i stresem oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • uczenie się zachowań zgodnych z ogólnie przyjętymi normami życia społecznego;
 • kształtowanie umiejętności bycia asertywnym;
 • rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru i budzenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje oraz uczenie obowiązkowości.

 

W pracy z najmłodszymi  uczniami wykorzystywane są elementy programu bajkoterapii „Witajcie w naszej bajce”.

 

 

 

Psycholog, Elżbieta Chilicka