NAUCZANIE INDYWIDUALNE W NASZEJ SZKOLE

W Zespole Szkół Specjalnych uczniowie realizują zajęcia z nauczania indywidualnego. Nauczaniem indywidualnym objęte są osoby z głęboką, znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. Wskazaniem do prowadzenia tego typu zajęć jest  wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia odbywają się w domach rodzinnych. Uczniowie mogą również, w zależności od własnych możliwości psychofizycznych, uczestniczyć w wybranych zajęciach na terenie szkoły. Biorą też udział w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz lokalnych.

Dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną objęte są zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, których treści wynikają z bieżącego rozporządzenia MEN. Natomiast uczniowie ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną realizują zajęcia przedmiotowe zgodnie z aktualnie obowiązującą  podstawą programową. Działania edukacyjno-terapeutyczne prowadzą nauczyciele oligofrenopedagodzy oraz specjaliści: psycholog, logopeda, rehabilitant ruchowy, terapeuta SI, muzykoterapeuta. Treści  dydaktyczne i oddziaływania terapeutyczne zawarte są w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych opracowanych dla każdego  ucznia. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniowie otrzymują podczas obowiązkowych zajęć oraz poprzez udział w dodatkowych czynnościach, m. in. w kołach zainteresowań: komputerowym, dogoterapii, hipoterapii oraz w indywidualnych zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Wspomniane aktywności wynikają z realizowanego projektu „Kompleksowy rozwój Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Istotną sprawą dla wszechstronnego rozwoju ucznia, jego samopoczucia i kondycji psychofizycznej jest dobra współpraca z rodzicami i opiekunami, którzy współuczestniczą  w edukacji i terapii swojego dziecka.