Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z panią Beatą Augustynowicz

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Kompleksowy rozwój Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie” prowadzone są indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Wiodącym celem działań edukacyjno – terapeutycznych prowadzonych wobec dziecka jest wszechstronne stymulowanie i wzmacnianie obszarów sfer poznawczych, społecznych, komunikacyjnych, motorycznych (grafomotoryki). Podczas zindywidualizowanych zajęć można koncentrować się na pracy wspierającej mocne i słabe obszary funkcjonalne dziecka, rozwijać jego zainteresowania oraz korygować deficyty.
Podczas zajęć wykorzystywane są metody i techniki pracy dostosowane indywidualnie do dziecka, obejmują one naukę naśladowania, praktycznych doświadczeń, terapię ręki, stymulację sensoryczną, pedagogikę zabawy.
Umiejętności poznawcze rozwijają obszary związane z koncentracją uwagi, koordynacją wzrokowo – ruchową, umiejętnością klasyfikowania i segregowania, układania sekwencji naprzemiennych, tworzenia zbiorów oraz nabywania umiejętności pisania, czytania, liczenia. Rozumienie związków przyczynowo – skutkowych, relacji wielkościowych, przestrzennych, ćwiczenia w zakresie schematu ciała wpływają na świadome postrzeganie otaczającej rzeczywistości przez dziecko.
Istotne znaczenie ma komfort emocjonalny podczas indywidualnej pracy z dzieckiem, który wzmacnia poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa, aktywność planowaną i spontaniczną oraz świadomość realizacji.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Dodaj komentarz